Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie

 • Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw finansowo-księgowych
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Olsztynie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn

Miejsce wykonywania pracy:

 • Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji ilościowo- wartościowej oraz ilościowej majątku,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczanie delegacji służbowych,
 • prowadzenie ewidencji otrzymanych faktur i rachunków oraz dokonywanie ich wstępnej dekretacji i kontroli pod względem formalno – rachunkowym
 • prowadzenie ewidencji kart drogowych oraz rozliczanie stanu paliwa pojazdów służbowych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu, wykonywanie zadań pod presją czasu, praca wymagająca szczególnej koncentracji,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera,
  pomieszczenie biurowe znajduje się na II piętrze, dostęp do budynku – windy/podjazd, na parterze znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości wraz z aktami wykonawczymi do ustawy,
  • znajomość rachunkowości budżetowej i obowiązujących w niej zasad,
  • dobra znajomość obsługi komputera, a w szczególności programów księgowych.

wymagania dodatkowe

 • 2-letni staż pracy na podobnym stanowisku,
 • systematyczność i terminowość,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dobra umiejętność organizacji pracy,
 • dokładność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kontakt telefoniczny

Termin składania dokumentów:

  13-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  Al. Marsz. Piłsudskiego 7/9
  10-575 Olsztyn
  z dopiskiem „oferta pracy”

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Lista kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne dostępna będzie na stronie www.bip.wif-olsztyn.pl w ciągu 1 tygodnia po upływie terminu składania ofert. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 895232206.