Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku

 • Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw organizacyjno-administracyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Białymstoku , ul. Handlowa 6, 15-399 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa kancelaryjna inspektoratu,
 • obsługa sekretariatu,
 • odbiór i wysyłka korespondencji,
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • prowadzenie archiwum zakładowego,
 • prowadzenie rejestrów ewidencji,
 • prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych,
 • obsługa systemów EZD i epuap w Inspektoracie.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca biurowa, lekkie czynności fizyczne związane z wyposażeniem stanowisk pracy w materiały i drobny sprzęt biurowy

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – obsługa sprzętu elektronicznego w sekretariacie (komputer, drukarka, kserokopiarka itp.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe administracyjne
 • w administracji

 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • niekaralność,

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w obsłudze interesantów,
 • wiedza niezbedna do prowadzenia archiwizacji akt administracyjnych,
 • umiejetność obsługi systemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją tzw. EZD.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Handlowa 6
  15-399 Białystok

Inne informacje:


  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odmowne zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje pod nr tel. 85 748-12-70