Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • Wydział Kontroli Wyrobów Budowlanych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  90-113 Łódź ul Traugutta 25

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź i województwo łódzkie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie akt
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień
 • prowadzenie postepowań w spr wyrobów budowlanych
 • udział w kontrolach wyrobów budowlanych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu oraz na terenie województwa łódzkiego udział w kontrolach wyrobów budowlanych w siedzibach producentów i sprzedawców.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kpa i ustawy Pb
  • prawo jazdy

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego (min poziom podstawowy)
 • zdolność analitycznego myślenia i selekcjonowania informacji
 • dobra organizacji pracy
 • odporność na stres
 • odpowiedzialność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie uprawnień budowlanych

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Traugutta 25
  90-113 Łódź
  (decyduje data wpływu do organu)

Inne informacje: