Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi

 • Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • Wydział Orzeczniczo-Prawny

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  90-113 Łódź ul Traugutta 25

Miejsce wykonywania pracy:

 • Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie decyzji i postanowień administracyjnych
 • analiza dokumentacji
 • gromadzenie akt niezbędnych w prowadzonych postępowaniach
 • dokonywanie wizji lokalnych
 • przygotowanie odpowiedzi na skargi do WSA

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w siedzibie urzędu, sporadyczne uczestnictwo w wizjach lokalnych i szkoleniach

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kpa i ustawy Pb
  • umiejętność pracy w zespole
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych

wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  08-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Traugutta 25
  90-113 Łódź
  (decyduje data wpływu do organu)

Inne informacje:

  (42)637-47-33