Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

 • Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Delegaturze w Sieradzu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  94-250 Łódź, ul. Siewna 13a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sieradz
 • 98-200 Sieradz, ul. POW 29

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru i kontrola zarejestrowanych przedsiębiorców,
 • prowadzenie kontroli zdrowotności i kontroli dokumentów zarejestrowanych producentów ziemniaka,
 • sygnalizacja i rejestracja szczegółowa agrofagów upraw polowych, warzywniczych, sadowniczych i pod osłonami,
 • pobieranie prób materiału roślinnego i gleby do badań laboratoryjnych,
 • udzielanie porad producentom rolnym,
 • praca w Zintegrowanym Systemie Informatycznym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa z koniecznością wyjść/wyjazdów służbowych w teren,
  użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka),
  praca przy komputerze poniżej 4 godz. dziennie,
  oświetlenie naturalne i sztuczne,
  praca samodzielna wymagająca wysokiej koncentracji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia pracy – komputer,
  miejsce pracy – pierwsze piętro w budynku jedno- piętrowym,
  istnieją bariery architektoniczne w zakresie poruszania się po budynku – brak windy, brak dostępu na piętro dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, niedostosowane toalety dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku rolnictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej związanych z rolnictwem
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zagadnień związanych z ochroną roślin i nasiennictwem,
  • dobra umiejętność obsługi komputera,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B,
  • dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków.

wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole,
 • gotowość do ciągłego uzupełniania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji,
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy,
 • kopie ukończonych kursów szkoleń,
 • kopie ewnetualnych świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

  22-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  Siewna 13a
  94-250 Łódź

Inne informacje:

  Przewidywane wynagrodzenie brutto : 1750,00zł.
  Oferty otrzymane po terminie lub nie zawierające wszystkich „wymaganych dokumentów i oświadczeń” oraz „innych dokumentów i oświadczeń” nie będą rozpatrywane.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne i niezbędne, którzy po analizie ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni o terminie jego przeprowadzenia.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie roku od daty ogłoszenia naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 42 6339972 w.30.