Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

 • Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administracyjnych
 • w Dziale Obsługi

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
  31-011 Kraków
  Plac Szczepański 5

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Sącz
 • Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie
  33-300 Nowy Sącz
  ul. Fabryczna 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie czynności w systemie EZD, gromadzenie, kompletowanie i przechowywanie wszelkich dokumentów organizacyjnych dotyczących Delegatury,
 • przygotowywanie dokumentów kadrowych dotyczących pracowników Delegatury: gromadzenie i przechowywanie kopii podstawowych akt osobowych, prowadzenie ewidencji wykorzystania czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień od pracy, dyscypliny pracy, prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi,
 • prowadzenie filii archiwum Wojewódzkiego Inspektoratu zlokalizowanej w Delegaturze,
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych Delegatury według rodzajów, osób materialnie odpowiedzialnych i pomieszczeń użytkowania oraz bieżące jej aktualizowanie i uzgadnianie,
 • przygotowywanie, sporządzanie i rozliczanie dokumentów dotyczących zakupu towarów i usług,
 • wstępne uzgadnianie warunków zakupu-sprzedaży z kontrahentami, prowadzenie kasy Delegatury zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie danych do sprawozdawczości.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.
  Praca administracyjno – biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone jest w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Siedziba inspektoratu nie została w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Budynek dwukondygnacyjny, praca wykonywana na I piętrze (brak windy).

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera: MS Windows, Pakiet biurowy MS Office,
  • znajomość instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej,
  • znajomość obsługi urządzeń biurowych (fax, skaner, kserokopiarka).

wymagania dodatkowe

 • łatwość komunikacji,
 • asertywność,
 • uprzejmość, grzeczność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • staż lub praktyka w administracji lub na podobnym stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  Pl. Szczepański 5
  31-011 Kraków

Inne informacje:

  -Oferty nie spełniające wymogów formalnych i otrzymane po terminie (data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.
  – Kandydatki/kandydaci zakwalifikowane(i) zostaną powiadomione(i) o terminie postępowania rekrutacyjnego.
  – Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
  – Wynagrodzenie brutto 1750 PLN
  – Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (12) 422 48 95

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.