Wojewódzki Sztab Wojskowy we Wrocławiu

 • Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw realizacji zadań związanych z uzupełnieniem potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych w zakresie środków transportowych i maszyn, świadczeń na rzecz obrony oraz w zakresie potrzeb paliw płynnych
 • w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Obornicka 130
  50-984 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych.
 • Nadzorowanie właściwej realizacji zadań przez podległe WKU świadczeń na rzecz obrony i potrzeb paliw płynnych.
 • Dokonywanie analizy rozdziału zadań uzupełnieniowych oraz realizacja uzupełnienia w zakresie środków transportowych i maszyn – reagowanie na zakłócenia w tym procesie.
 • Dokonywanie poprawek /na podstawie otrzymanych dokumentów/ w dokumentacji związanej z problematyką środków transportowych i maszyn w zakresie ewidencji bonów paliwowych i wkładek do dowodów rejestracyjnych.
 • Współudział w aktualizowaniu dokumentacji planistyczno-mobilizacyjnej /na podstawie meldunków z podległych jednostek organizacyjnych.
 • Aktualizowanie danych odzwierciedlających stan uzupełnienia potrzeb terytorialnych jednostek wojskowych w zakresie środków transportowych i maszyn na terenie administrowanym oraz obrazujących eksterytorialne potrzeby w tym zakresie.
 • Wykonywanie dokumentów sprawozdawczych związanych z mobilizacyjnym rozwinięciem SZ RP, analizą stanu zasobów środków transportowych i maszyn w gospodarce narodowej /dokumenty wykonywane w programach MS Excel, MS Word i Binder/.
 • Sporządzanie projektów decyzji odwoławczych żołnierzy rezerwy oraz prowadzenie rejestru decyzji Szefa WSzW jako organu II instancji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca przy monitorze ekranowym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Winda znajduje się wyłącznie na parterze. Stanowisko pracy znajduje się na 2 piętrze.

  Inne
  Istnieje możliwość osobistego odebrania dokumentów aplikacyjnych po zakończonym naborze. Nieodebrane dokumenty po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym na stanowisko referenta będą przechowywane przez organ kadrowy przez okres 3 miesięcy od nawiązania stosunku pracy z wyłonionym kandydatem. Wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2.205,51 zł brutto (mnożnik 1,177) + dodatek za wysługę lat. Proszę w dokumentach aplikacyjnych podać adres e-mail, ponieważ za jego pośrednictwem będą kandydaci informowani o etapach naboru i jego zakończeniu. Dokumenty aplikacyjne będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej (papierowej) poprzez kancelarię jawną WSzW, w terminie podanym w ogłoszeniu. Zatrudnienie na stanowisku pracy wiąże się z nadaniem pracowniczego przydziału mobilizacyjnego. Dodatkowych informacji dotyczących naboru udziela st. insp. sekcji kadr Pani Ewa SŁUGOCKA – tel. 261656002 lub 717656002, p. Anna TOKARCZYK-ZAJĄCZKOWSKA – tel. 261656046 lub 717656046, kpt. Jarosław KLECZKOWSKI – tel. 261656047 lub 717656047.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 7 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej

wymagania dodatkowe

 • znajomość obsługi komputera – programów MS Word, MS Excel, Power Point;
 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Sztab Wojskowy
  Obornicka 130
  50-984 Wrocław
  (kancelaria jawna, tel. 261656022 lub 717656022)

Inne informacje: