Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
  Al. Wojska Polskiego 54
  59-700 BolesławiecMiejsce wykonywania pracy:

 • Bolesławiec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie, ewidencjonowanie oraz wręczanie kart mobilizacyjnych żołnierzom NSR
 • przygotowywanie wezwań dla żołnierzy rezerwy
 • udział w uzupełnianiu potrzeb mobilizacyjnych jednostek wojskowych żołnierzami rezerwy
 • udział w planowaniu i dokonywaniu rotacji żołnierzy rezerwy będących na przydziałach mobilizacyjnych
 • odtwarzanie zniszczonych lub zgubionych książeczek wojskowych żołnierzom rezerwy
 • udział w opracowywaniu w nakazanych terminach meldunków, sprawozdań, analiz i bilansów
 • aktualizacja indywidualnych zbiorów elektronicznych (IZE) w systemie informatycznym SPIRALA-ZINT
 • obsługa programów i systemów ewidencyjnych i statystycznych wykorzystywanych w działalności służbowej

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca w siedzibie urzędu. Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca
  z dokumentami, obsługa komputera, obsługa interesantów.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko związane z obsługą komputera w wymiarze ponad 4 godzin dziennie. Budynek zasadniczo nieprzystosowany do pracy i obsługi osób niepełnosprawnych (praca na 2 piętrze, brak windy).


  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji wojskowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U z 2015 r., poz. 144 ze zm.)
  • znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2014, poz. 1182 ze zm.)
  • umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office
  • znajomość zasad pracy sztabowo-biurowej w resorcie ON

wymagania dodatkowe

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228),

Termin składania dokumentów:

  14-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Al. Wojska Polskiego 54
  59-700 Bolesławiec
Inne informacje:

  Uprzejmie informujemy, że:
  – załączone oświadczenia (zgodne z treścią ogłoszenia) należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą
  – oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie i/lub niespełniające wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane
  – w ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu
  – dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą z dopiskiem „oferta pracy na stanowisko referenta Wydziału Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami”
  – kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach naboru (rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian wiedzy/umiejętności)
  – w przypadku ofert przesyłanych drogą pocztową liczy się data stempla pocztowego
  – istnieje możliwość osobistego odebrania dokumentów aplikacyjnych w ciągu 2 tygodni od umieszczenia wyniku naboru w BIP KPRM
  – oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone po okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru.

  Informacja o warunkach zatrudnienia:
  – stawka wynagrodzenia brutto ok. 2061,22 zł
  – okres zatrudnienia ok. 12 miesięcy

  Dodatkowe informacje, w tym aktualne informacje związane z procesem naboru można uzyskać pod nr tel: 261 641 814.