Wojskowa Komenda Uzupełnień w Inowrocławiu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw prowadzenia ewidencji wojskowej żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy, nie będących żołnierzami rezerwy
 • w wydziale planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Dworcowa 27
  88-100 Inowrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Inowrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie oraz aktualizacja ewidencji wojskowej, zarówno w formie kart ewidencyjnych oraz informatycznych indywidualnych zbiorów ewidencyjnych,
 • pobieranie z wydziału rekrutacji w terminach, określonych w obwiązujących dokumentach normatywnych, indywidualnych zbiorów ewidencyjnych osób przeniesionych do rezerwy,
 • przygotowywanie zaświadczeń, potwierdzających fakty wynikające z prowadzonej ewidencji wojskowej, w szczególności okres odbywania służby wojskowej,
 • realizacja czynności związanych ze skreśleniem osób z ewidencji wojskowej i przygotowaniem dokumentów ewidencyjnych w celu przekazania do archiwum,
 • realizacja czynności, związanych z wydawaniem duplikatów książeczek wojskowych w razie ich zaginięcia lub zniszczenia,
 • przygotowywanie danych statystycznych do meldunków i sprawozdań, w tym dostarczanie informacji niezbędnych do opracowywania bilansu zasobów podoficerów i szeregowych rezerwy według specjalności wojskowych,
 • udział w akcjach promujących obronność i służbę wojskową.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Pracownik wykonuje prace administracyjno-biurowe, przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego.
  Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
  Praca jest związana z codziennym kontaktem z interesantami.
  Dodatkowo praca wymaga również kontaktów z:
  – pracownikami innych wojskowych komend uzupełnień w celu zapewnienia należytego przekazania ewidencji wojskowej w związku ze zmianą adresu zameldowania na pobyt stały żołnierza rezerwy lub osoby przeniesionej do rezerwy nie będącej żołnierzem rezerwy,
  – pracownikami starostw powiatowych oraz urzędów miast i gmin i zakładów pracy w celu utrzymania prowadzonej dokumentacji ewidencyjnej w aktualności.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku A WKU,
  Dojścia i dojazdy są utwardzone,
  Budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne w postaci schodów, brak windy, brak podjazdów do budynków, brak pomieszczeń sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).
  Narzędzia i materiały pracy – komputer, kserokopiarka, faks, telefon, urządzenia biurowe.
  Oświetlenie: naturalne i sztuczne.
  Stanowisko pracy wymaga przemieszczania się na pomiędzy budynkami Komendy oraz wewnątrz budynków między piętrami m. in. do:
  • kancelarii jawnej, znajdującej się na I piętrze w drugim budynku WKU (budynek B) w celu odbioru i dostarczenia korespondencji,
  • bezpośredniego przełożonego, którego pomieszczenie służbowe znajduje się na I piętrze w budynku A.
  Stanowisko pracy wymaga także realizacji podróży służbowych odbywanych najczęściej własnym samochodem osobowym. Referent uczestniczy w pracy w terenie, polegającej na udziale w działaniach, promujących służbę wojskową i obronność. Działania promocyjne są realizowane w miejscach, w których odbywają się przedsięwzięcia o charakterze masowym np.: targi pracy, festyny, uroczystości rocznicowe, manifestacje patriotyczne.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”,
  • wiedza z zakresu prowadzenia ewidencji wojskowej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz realizacji czynności, związanych z wydawaniem duplikatów książeczek wojskowych,
  • znajomość Kodeksu postepowania administracyjnego,
  • umiejętność biegłej obsługi komputera,
  • łatwość komunikacji.

wymagania dodatkowe

 • co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
 • prawo jazdy kategorii B oraz gotowość do wykorzystania własnego samochodu prywatnego dla celów służbowych,
 • preferowane wykształcenie wyższe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy lub kopia aktualnego zaświadczenia o obecnym zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub kopia zaświadczenia o odbyciu stażu.
 • kopia prawa jazdy.

Termin składania dokumentów:

  25-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Dworcowa 27
  88-100 Inowrocław

Inne informacje:

  Na stanowisko może być nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny, gdyż jest ono określone w etacie pracodawcy wojskowego na czas wojny lub na inne stanowisko określone w tym etacie na czas wojny, na którym wymagane są kwalifikacje i umiejętności takie same lub podobne oraz przyjęcie obowiązków, jakie przepisy prawa przewidują w związku z tymi przydziałami.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).
  Etapy procedury naboru:

  1. ustalenie listy kandydatów/kandydatek, spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Spełnienie wymagań formalnych oznacza dostarczenie co najmniej dokumentów, wymienionych pod pozycją: „Wymagane dokumenty i oświadczenia”. Oświadczenia oraz list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.

  2. poddanie kandydatów/kandydatek, spełniających wymagania formalne, testowi wiedzy z zakresu n/wym. aktów prawnych:
  a) ustawa z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.),
  b) ustawa z dnia 21.11.1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tj. Dz.U. z 2015r., poz. 144 ze zm.),
  c) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08.10.2010r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz.U. z 2010r., Nr 199, poz. 1321 ze zm.),
  d) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10.06.1992r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz.U. z 1992r., Nr 51, poz. 233 ze zm.).

  3.dokonanie wyboru 5 kandydatów/kandydatek, którzy uzyskali najwyższe wyniki z testu wiedzy;
  Jeśli dwóch lub więcej kandydatów/kandydatek uzyskało taką samą ilość punktów do następnego etapu naboru przechodzi ten kandydat/ta kandydatka, który/-a w większym stopniu spełnia wymagania dodatkowe.

  4.poddanie wybranych 5 kandydatów/kandydatek rozmowie kwalifikacyjnej.
  Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru będą powiadamiani o terminie czynności rekrutacyjnych.

  W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 261-436-744.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.