Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • w Wydziale Rekrutacji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
  ul. Plebiscytowa 5
  45-360 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
  ul. Plebiscytowa 5
  45-360 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • aktualizowanie na bieżąco danych osób znajdujących się w ewidencji wojskowej Wydziału w celu sprawnego zarządzania zasobami osobowymi,
 • przyjmowanie ewidencji wojskowej osób podlegających powszechnemu obowiązkowi obrony RP zamieszkałych na administrowanym terenie w celu jej wprowadzenia do zasobów Wydziału,
 • prowadzenie korespondencji z organami samorządu terytorialnego, w celu określenia statusu formalno – prawnego osób znajdujących się w zasobach ewidencyjnych,
 • wydawanie zaświadczeń o przebiegu służby wojskowej żołnierzom rezerwy, którzy ubiegają się o przyjęcie do organizacji kombatanckich, rentę lub emeryturę w celu potwierdzenia stanu prawnego wnioskodawców.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – zadania wykonywane głównie w siedzibie urzędu,
  – wyjazdy służbowe,
  – zagrożenie korupcją,
  – permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku biurowego;
  – występują bariery architektoniczne utrudniające dostęp do pomieszczeń biurowych oraz pomieszczeń sanitarnych ( brak podjazdów, wind, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,);
  – narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość programów MS Word i Excel,
  • znajomość przepisów wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP,
  • znajomość przepisów wynikających z KPA i ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

wymagania dodatkowe

 • uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu prowadzenia ewidencji wojskowej,
 • roczne doświadczenie w pracy w administracji wojskowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ”poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.).

Termin składania dokumentów:

  01-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Plebiscytowa 5
  45-360 Opole


Inne informacje:

  Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Po analizie formalnej i merytorycznej nadesłanych ofert wybrani kandydaci, zakwalifikowani do dalszego etapu zostaną poinformowani o terminie spotkania związanego z naborem telefonicznie lub na wskazany w ofercie adres poczty elektronicznej . Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. W związku z tym, iż oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy należy nadsyłać wyłącznie kopie dokumentów.
  Osoba zajmująca to stanowisko będzie mieć nadany pracowniczy przydział mobilizacyjny.
  Dodatkowe informacje udzielane będą pod nr tel.: 261623177.