Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent
 • do spraw administrowania zasobami osobowymi
 • w Wydziale Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Czarnieckiego 28
  14-100 Ostróda

Miejsce wykonywania pracy:

 • Ostróda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjna interesantów i aktualizacja ewidencji wojskowej
 • prowadzenie spraw związanych z militaryzacją i reklamowaniem od powszechnego obowiązku obrony
 • udział w czynnościach administracyjnych związanych z nadawaniem, wycofywaniem przydziałów mobilizacyjnych, pracowniczych i kryzysowych
 • wykonywanie zadań związanych z ćwiczeniami rotacyjnymi żołnierzy NSR
 • przygotowywanie dokumentów i kierowanie do komisji lekarskich
 • udział w opracowaniu analiz, bilansów, meldunków i sprawozdań
 • przygotowywanie odpowiedzi, zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony, wydawanie zaświadczeń i wojskowych dokumentów osobistych

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30;
  sporadyczne wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy – komputer.
  Inne
  Zatrudniona osoba będzie miała nałożony pracowniczy przydział mobilizacyjny.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • niekaralność
  • umiejętność biegłej obsługi komputera
  • dyspozycyjność i systematyczność
  • umiejętność pracy w zespole

wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. „B”
 • dysponowanie samochodem osobowym oraz możliwością wykorzystania go do celów służbowych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych
 • doświadczenie w pracy w instytucjach wojskowych
 • znajomość ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP i rozporządzeń wykonawczych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dowodu osobistego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy.
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa.

Termin składania dokumentów:

  11-12-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Czarnieckiego 28
  14-100 Ostróda

Inne informacje:

  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej;
  Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane;
  Po dokonaniu wyboru jednego kandydata, pozostałe oferty zostaną komisyjnie zniszczone;
  WKU nie zwraca dokumentów, w związku z powyższym zalecane jest dostarczenie samych kserokopii;
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 326 570.