Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorlicach

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawno-administracyjny
 • do spraw postępowań administracyjnych i egzekucyjnych

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Michalusa 18
  38-300 Gorlice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gorlice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań z orzecznictwa administracyjnego w sprawach w zakresie samowoli budowlanych, stanów technicznych i innych postępowań wynikających z wniosków mieszkańców i instytucji
 • prowadzenie postępowań w zakresie egzekucji administracyjnej na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w formie pism, decyzji i postanowień
 • rozpatrywanie skarg i wniosków

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się między pokojami, obsługa urządzeń biurowych (komputer, ksero, fax., niszczarka), kontakty interpersonalne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek wyposażony w windę. Brak toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym, głuchoniemym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 6 miesięcy w obszarze nadzoru budowlanego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustaw: prawo budowlane, postępowanie egzekucyjne w administracji, KPA
  • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
  • komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
  • odpowiedzialność, rzetelność, dokładność

wymagania dodatkowe

 • dodatkowym atutem będzie praca na podobnym stanowisku

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  21-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Michalusa 18
  38-300 Gorlice

Inne informacje:

  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do naboru oraz kandydatów nie spełniających wymagań określonych w ogłoszeniu po zakończeniu rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.