Wojskowa Komenda Uzupełnień w Białymstoku

 • Komendant
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawno-administracyjny
 • w Komendzie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  ul. Lipowa 35
  15-428 BIAŁYSTOK

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji personalnej żołnierzy zawodowych i pracowników wojska;
 • prowadzenie, aktualizacja i przesyłanie do WSzW danych przetwarzanych w ewidencyjno -kadrowych systemach informatycznych celem realizacji założeń polityk kadrowych.
 • prowadzenie rozkazu dziennego Wojskowego Komendanta Uzupełnień celem bieżącego ewidencjonowania zdarzeń mających skutki prawne i kadrowe względem zatrudnionych osób oraz wpływających na działalność WKU
 • udzielanie informacji, wyjaśnień oraz pomocy prawnej osobom prowadzącym postępowania wyjaśniające i rozpatrującym sprawy związane z powszechnym obowiązkiem obrony celem prawidłowego opracowania decyzji i postanowień w świetle obowiązującego prawa.
 • prowadzenie szkoleń z żołnierzami i pracownikami WKU z zakresu prawa celem uniknięcia naruszenia obowiązujących norm.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa
  – praca w siedzibie WKU, wyjazdy służbowe
  – praca wymagająca dyspozycyjności

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na półpiętrze w budynku dwukondygnacyjnym;
  – narzędzia i materiały pracy – komputer, drukarka;
  – praca przy monitorze ekranowym;
  – bariery architektoniczne – brak zainstalowanej windy, brak podjazdów dla osób poruszających się na wózkach;
  – pomieszczenia higieniczno-sanitarne niedostosowane do osób niepełnosprawnych ;
  – brak oznaczeń dla osób niewidomych;
  – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym lub niedowidzącym

  Inne
  osoby które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu rekrutacji podlegać będą sprawdzeniu wiedzy z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony RP, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; – oferty dostarczone po 22 maja 2015 r. nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego); – kandydaci zakwalifikowani do grona najlepszych kandydatów zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej; – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone; – wyniki naboru zostaną dodatkowo zamieszczone na stronie WKU w Białymstoku www.bialystok.wku.wp.mil.pl; – proponowane wynagrodzenie – ok 2500 zł brutto – dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 261 398 266

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji na podobnym stanowisku
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • • znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony RP, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych wraz z aktami wykonawczymi

wymagania dodatkowe

 • • przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 • • kurs BHP
 • • umiejętność pracy pod presją
 • • dokładność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  22-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojskowa Komenda Uzupełnień
  Lipowa 35
  15-428 Białystok

Inne informacje: