Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • do spraw wydawania uprawnień
 • w Sekcji Wydawania Certyfikatów, Zaświadczeń i Świadectwa Kierowcy w Wydziale Zezwoleń Biura ds. Transportu Międzynarodowego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Transport Drogowego
  ul. Postępu 21
  02-676 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Biuro do Spraw Transportu Międzynarodowego
  ul. Prosta 69
  00-838 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjne w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o transporcie drogowym oraz przepisami unijnymi, przygotowuje projekty decyzji i postanowień administracyjnych, wezwań i innych pism wytworzonych w toku postępowania w celu terminowego rozpatrywania spraw należących do kompetencji Głównego Inspektora Transportu Drogowego;
 • przygotowuje pisma/wezwania kierowane do przedsiębiorców w celu potwierdzenia spełniania warunków stanowiących podstawę do posiadania uprawnień przewozowych oraz prowadzi weryfikację dokumentacji przedsiębiorców posiadających uprawnienia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego;
 • udziela informacji telefonicznie i elektronicznie o stanie realizacji złożonych wniosków oraz prowadzi korespondencję z urzędami w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska w celu usprawnienia wydania uprawnień dotyczących międzynarodowego transportu drogowego;
 • wprowadza do systemu informatycznego numery odcinków kontrolnych zezwoleń zagranicznych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o wykorzystaniu zezwoleń przez zagranicznych przewoźników;
 • uczestniczy w opracowywaniu zmian informacji umieszczanych na stronie internetowej z zakresu zajmowanego stanowiska w celu aktualizacji danych;
 • realizuje wnioski o wydanie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd lub przyczepę odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, świadectwa kierowcy, zaświadczenia na potrzeby własne w celu realizacji zadań ustawowych;
 • przygotowuje projekty decyzji administracyjnych w celu terminowego rozpatrywania spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca w wymuszonej pozycji ciała (obsługa komputera);
  -bezpośrednia obsługa klienta zewnętrznego, w tym liczne kontakty telefoniczne, mailowe;
  -praca jednozmianowa;
  -stanowisko pracy: stacjonarne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne (elektryczne),
  -wentylacja grawitacyjna i klimatyzacja,
  -temperatura nie mniej niż 18 st. C,
  -budynek nie przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
  -brak podjazdów, wind wewnątrz Biura, brak odpowiednio dostosowanych pomieszczeń sanitarnych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne
  Praca jednozmianowa w godz. 7:45-15:45

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość aktów prawnych UE z zakresu transportu drogowego,
  • znajomość ustawy o transporcie drogowym,
  • znajomość kpa,
  • znajomość struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego,
  • znajomość obsługi komputera i programów Ms Office
  • umiejętność stosowania przepisów prawnych w praktyce
  • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
  • komunikatywność
  • organizacja pracy własnej
  • współpraca w zespole
  • odporność na stres
  • myślenie analityczne

wymagania dodatkowe

 • znajomość stosowania procedur,
 • co najmniej 6 miesięcy doświadczenie zawodowego przy stosowaniu przepisów prawa

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  29-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Transport Drogowego
  Biuro Dyrektora Generalnego
  ul. Postępu 21 A
  02-676 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: BDG.110.27.2015.0363

Inne informacje:

  Liczy się data stempla pocztowego.
  Prosimy o napisanie w liście motywacyjnym, jakiego ogłoszenia dotyczy oferta–numer podany w „miejscu składania dokumentów”. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania rekrutacyjnego. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub faksem lub otrzymane po terminie lub nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. W przypadku wpływu dużej liczby ofert, Urząd zastrzega sobie możliwość rozsyłania informacji o terminie postępowania rekrutacyjnego wyłącznie drogą e-mailową. W sytuacji braku dostępu kandydata do poczty elektronicznej, prosimy o zamieszczenie takiej informacji wraz z telefonem kontaktowym w liście motywacyjnym. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w powyższym ogłoszeniu. Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Za kompletne oferty uznane będą oferty, zawierając wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce Kariera pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera/dokumenty-do-pobrania.Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne w zakładce Kariera na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem http://www.gitd.gov.pl/kariera. Pod tym adresem znajduję się również formularz kontaktowy, umożliwiający bezpośredni kontakt z działem rekrutacji. Zachęcamy także do kontaktu mailowego na adres rekrutacja@gitd.gov.pl.