Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • do spraw obsługi legislacyjnej
 • w Wydziale Legislacyjnym Departamentu Prawnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  ul. Królewska 27
  00-060 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie prowadzenia prac nad nieskomplikowanymi projektami aktów prawnych o charakterze wewnętrznym pozostających we właściwości Ministra, w tym ich opracowywanie pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym,
 • koordynowanie prowadzenia całego procesu legislacyjnego prostych aktów prawnych pozostających we właściwości Ministra, w tym ich opracowywanie pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym,
 • koordynowanie procesu opiniowania projektów nieskomplikowanych aktów normatywnych przygotowanych przez inne organy administracji rządowej oraz udział w dalszych pracach nad tymi projektami,
 • opracowywanie notatek na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, Komitetu ds. Europejskich, posiedzenia komisji sejmowych i senackich, przygotowywanie wystąpień na forum Parlamentu dla członków kierownictwa resortu oraz materiałów informacyjnych na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • pełnienie dyżuru koordynującego pracę Wydziału w zakresie opracowywania notatek dla kierownictwa Ministerstwa na posiedzenia Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi Ministra, w szczególności na interpelacje poselskie, wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca administracyjno – biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne. Pełnienie dyżurów notatkowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
  • znajomość zasad techniki prawodawczej,
  • umiejętność argumentowania,
  • zdolność analizy i syntezy informacji,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • umiejętność współpracy w zespole,
  • umiejętność skutecznego komunikowania się.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w pracy biurowej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość zasad opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  02-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  Królewska 27
  00-060 Warszawa
  z wyraźnym dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym:
  „Referent prawny ds. obsługi legislacyjnej/DP/MAC”

Inne informacje:

  Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
  Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://bip.kprm.gov.pl, http://mac.bip.gov.pl oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Urzędu.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (22) 245 54 04.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zwarte w niniejszym ogłoszeniu.