Ministerstwo Środowiska w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • w Wydziale I Departamentu Prawnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Ministerstwo Środowiska
  ul. Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja pod względem formalnoprawnym i udział w pracach nad projektami aktów normatywnych z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko na wszystkich etapach procesu legislacyjnego (legislacja wewnętrzna)
 • weryfikacja pod względem formalnoprawnym i udział w pracach nad projektami aktów normatywnych z zakresu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawy Prawo atomowe, ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na wszystkich etapach procesu legislacyjnego (legislacja wewnętrzna)
 • koordynacja przygotowywań stanowisk Ministra Środowiska do projektów aktów normatywnych opracowywanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Gospodarki, Ministra Zdrowia oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wszystkich etapach procesu legislacyjnego (legislacja zewnętrzna)
 • sporządzanie projektów opinii prawnych w sprawach z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody, udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska, ocen oddziaływania na środowisko, zapobiegania szkodom w środowisku i ich naprawie, prawa atomowego, krajowego systemu ekozarządzania i audytu oraz pomocy publicznej
 • kontrola aktów prawa miejscowego dotyczących form ochrony przyrody

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca na II piętrze budynku, budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości;
  – praca przy komputerze – brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Konstytucji RP, ustawy o Radzie Ministrów, ustawy o działach administracji rządowej, Regulaminu pracy Rady Ministrów, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody
  • znajomość procesu legislacyjnego i zasad techniki prawodawczej
  • znajomość struktury organizacyjnej i zasad funkcjonowania administracji publicznej i organów państwowych
  • znajomość porządku prawnego Unii Europejskiej
  • umiejętności analityczne
  • skuteczna komunikacja (komunikacja ustna i pisemna, umiejętność argumentowania)
  • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
  • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
  • kreatywność
  • obywatelstwo polskie

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego na poziomie komunikatywnym (B1)
 • udokumentowane 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze związanym z legislacją lub obsługą prawną

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze związanym z legislacją lub obsługą prawną (dokumenty zawierające nazwę pracodawcy oraz informacje potwierdzające okres zatrudnienia, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje, inne)

Termin składania dokumentów:

  17-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Ministerstwo Środowiska
  Biuro Kadr i Szkoleń
  Wawelska 52/54
  00-922 Warszawa
  w zamkniętej kopercie oznaczonej numerem referencyjnym DPrp16/2015
  o ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego

Inne informacje:

  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 36 92 207, 36 92 438, wzór wymaganych oświadczeń udostępniony jest na stronie internetowej: http://www.mos.gov.pl/praca

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji.
  Ministerstwo Środowiska zaprasza do udziału w naborze również osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego stanowiska pracy).
  Oferty przesłane po terminie, nie będą rozpatrywane.
  Techniki i metody naboru:
  • weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
  • testy wiedzy w zakresie wymagań niezbędnych,
  • zadania praktyczne typu case study,
  • weryfikacja znajomości języka angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego,
  • rozmowa kwalifikacyjna.

  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Przekazanie dokumentów wymienionych w części „kopie innych dokumentów i oświadczenia” nie jest obowiązkowe. Podkreślamy jednak, że dokumenty te będą jedyną podstawą potwierdzenia spełniania wymagań dodatkowych: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w obszarze związanym z legislacją lub obsługą prawną.
  Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy – po analizie ofert – zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną poinformowani o terminie jego przeprowadzenia. O terminach etapów naboru kandydaci będą powiadamiani drogą elektroniczną.
  Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w drodze naboru zostaną komisyjnie zniszczone.