Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • do spraw nadzoru właścicielskiego i mienia Skarbu Państwa
 • w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 40/15

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzorowanie mienia Skarbu Państwa po zakończonych procesach likwidacyjnych i upadłościowych przedsiębiorstw państwowych / spółek Skarbu Państwa poprzez zarządzanie otrzymanymi składnikami majątkowymi oraz udzielanie stosownych informacji w ww. zakresie zainteresowanym podmiotom
 • sprawowanie aktywnego nadzoru nad prawidłowością postępowania likwidacyjnego w celu zadysponowania składnikami materialnymi i niematerialnymi przedsiębiorstwa i wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokonywanie oceny pracy likwidatora w celu skutecznego wykonywania praw właścicielskich Wojewody Wielkopolskiego jako organu założycielskiego przedsiębiorstw państwowych
 • prowadzenie spraw związanych z przejęciem uposażenia spadkowego przypadającego Skarbowi Państwa
 • nadzór nad środkami Funduszu Skarbu Państwa poprzez zgłaszanie zapotrzebowań, sprawdzanie limitów wydatków środków finansowych Funduszu Skarbu Państwa, a także planowanie zbiorczego budżetu środków na lata następne
 • prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa realizowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa po zlikwidowanych gospodarstwach rolnych i rybackich, przejętych przez Agencję Nieruchomości Rolnych
 • cykliczne opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykorzystywania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, informacji publicznej dotyczącej spraw prowadzonych przez oddział i danych do sprawozdań statystycznych
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniem upadłościowym przedsiębiorstw państwowych w celu wykreślenia tych podmiotów z Krajowego Rejestru Sądowego

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazania lub odebrania dokumentów
  – stres typowy związany z obsługą klientów zewnętrznych, wymagana komunikatywność

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku biurowego
  – budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  – pomieszczenia higieniczno-sanitarne w budynku przystosowane dla osób niepełnosprawnych
  – dojazd do budynku możliwy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze prawa, administracji lub pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość kpa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o przedsiębiorstwach państwowych, kodeksu cywilnego
  • samodzielność
  • umiejętność argumentowania
  • kreatywność
  • zdolność analitycznego myślenia
  • radzenie sobie ze stresem
  • asertywność
  • obsługa pakietu MS Office

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 40/15
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  z podaniem w ofercie nr ref. 40/15

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zalaczniki/oswiadczenie_do_naboru_nowe_0.pdf)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2300 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.