Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • do spraw nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego
 • w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 27/15

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  al. Niepodległości 16/18
  61-713 PoznańMiejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, województwa) – przyjmowanie i/lub uzupełnianie dokumentacji, ocena materiału dowodowego, analiza stanu faktycznego i prawnego, przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w celu wydania stosownej decyzji administracyjnej
 • prowadzenie spraw dotyczących przekazania, na wniosek jednostek samorządu terytorialnego gmin, powiatów i województwa mienia Skarbu Państwa, związanego z wykonywaniem przez te jednostki zadań własnych
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających wszczętych wskutek roszczeń zgłaszanych przez różne podmioty, w tym osoby fizyczne, co do prawidłowości wydanych ostatecznych rozstrzygnięć w sprawach załatwianych przez oddział
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji ze stanowiskiem organu do organów właściwych w sprawach stwierdzeń nieważności decyzji
 • nadawanie klauzuli ostateczności na wydanych rozstrzygnięciach i przesyłanie ich do właściwych jednostek w celu realizacji wynikających z nich zmian w księgach wieczystych i ewidencji gruntu
 • udzielanie informacji gminom, powiatom i województwu w zakresie dokumentacji niezbędnej do wydania rozstrzygnięcia w celu wsparcia działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie nabywania przez nie mienia Skarbu Państwa

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych
  – zadania wykonywane w siedzibie oraz poza siedzibą Urzędu
  – obsługa klientów, poczty oraz wykonywanie czynności archiwizacyjnych
  – konieczność poruszania się po terenie urzędu w celu przekazaniu lub odebrania dokumentów • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze budynku biurowego
  – budynek wyposażony w windy osobowe, klatka schodowa o szerokości 140 cm, korytarz biurowy o szerokości 200 cm
  – drzwi wejściowe do pokoi biurowych o szerokości 70 cm
  – stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno-biurowych
  – praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę
  – – parametry środowiska pracy (oświetlenie, temperatura, hałas) w normie
  – część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w budynku przystosowana dla osób niepełnosprawnych
  – budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej lub pokrewnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość kpa oraz kodeksu cywilnego
  • znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece
  • znajomość przepisów wprowadzających ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, o samorządzie gminnym
  • znajomość przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym
 • asertywność
 • radzenie sobie ze stresem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wielkopolski Urząd Wojewódzki
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań
  z podaniem w ofercie nr ref. 27/15
  lub osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 025-026
  z podaniem w ofercie nr ref. 27/15

Inne informacje:

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego.
  Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WUW
  (http://bip.poznan.uw.gov.pl/wzor-oswiadczenia-dla-kandydatow-starajacych-sie-o-prace-w-wuw)
  Oświadczenia należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.
  Kandydaci zakwalifikowani do kolejnych etapów naboru zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie, drogą elektroniczną lub pocztową.
  Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WUW oraz w siedzibie Urzędu.
  Oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2300-2400 zł.
  Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 61 854 19 91 oraz 61 854 11 87.