Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu

 • Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • referent prawny
 • w Wydziale Prawno-Organizacyjnym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  50-069 Wrocław
  ul. Ofiar Oświęcimskich 15a

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikowanie akt kontroli;
 • prowadzenie dochodzeń uproszczonych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i opisowych;
 • poradnictwo dla konsumentów i przedsiębiorców,
 • sporządzanie tytułów wykonawczych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z obsługą podmiotów zewnętrznych i występowaniem przed sądami w charakterze oskarżyciela publicznego, zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca przy komputerze, II piętro bez windy

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów prawa administracyjnego, karnego, cywilnego i unijnego w zakresie związanym z realizacją zadań Inspekcji Handlowej,
  • umiejętność samokształcenia,
  • łatwość formułowania opinii, wniosków i informacji w mowie i piśmie,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy samodzielnej,
  • sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych zadań,
  • dyspozycyjność i odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego, niemieckiego w stopniu komunikatywnym
 • doświadczenie zawodowe 6 miesięcy w obszarze administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
  Ofiar Oświęcimskich 15 a
  50-069 Wrocław

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane własnoręcznie i opatrzone datą.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie brutto 1.750zł.