Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz
 • do spraw obsługi sekretariatu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
  ul. Biała 1, 80-435 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu urzędu, przyjmowanie korespondencji wpływającej do urzędu za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, telefaksu i bezpośrednio do sekretariatu oraz kancelarii, rejestracja pism i spraw w komputerowym systemie obiegu dokumentów
 • przekazywanie referentom spraw zadekretowanych dokumentów, przyjmowanie dokumentacji od referentów spraw, kompletowanie, przedkładanie do podpisu, rejestrowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej, w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów
 • przejmowanie spraw i akt oraz dokumentacji sprawozdawczej od pracowników urzędu, rejestrowanie ich, wysyłanie oraz ewidencjonowanie w teczkach i segregatorach, w celu zapewnienia bieżącej pracy urzędu
 • przekazywanie pracownikom urzędu poleceń, ustaleń, zarządzeń i komunikatów oraz prowadzenie ewidencji kontroli, w celu wsparcia bieżącej pracy dyrektora urzędu
 • zapewnianie obsługi organizacyjnej narad, konsultacji i spotkań z przedstawicielami urzędów oraz przedsiębiorców, w tym uczestniczenie w przygotowaniu prezentacji i opracowań, udzielanie informacji, prowadzenie terminarza spotkań, w celu wsparcia bieżącej pracy dyrektora urzędu
 • przyjmowanie gotówki do kasy, dokonywanie wypłat w ramach posiadanych środków pogotowia kasowego na dany dzień, w celu zapewnienia prawidłowego regulowania zobowiązań finansowych urzędu
 • gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących działalności urzędu w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli nad zakładami górniczymi, analizowanie otrzymanych informacji w celu sporządzania sprawozdań i opracowań statystycznych, w tym w systemie SUZUG, w celu realizacji zadań urzędu w tym zakresie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych
  – częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym
  – praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego
  – wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Otoczenie bliższe i dalsze (miejsce bezpośredniej pracy):
  – budynek urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich

  Inne
  Brak

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego (powyżej 3 lat) przy obsłudze sekretariatu lub kancelarii
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w niezbędnym zakresie, dotyczącym funkcjonowania administracji publicznej, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, służby cywilnej, o ochronie danych osobowych, ogólna znajomość przepisów dotyczących archiwizacji
  • umiejętność obsługi komputera, poczty elektronicznej i urządzeń biurowych
  • zdolności interpersonalne, łatwość komunikacji
  • umiejętność dobrej organizacji pracy

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie o kierunku administracyjno-biurowym
 • 1 rok pracy w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej 3-letni staż pracy przy obsłudze sekretariatu lub kancelarii (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy, opis stanowiska pracy, zakres czynności albo inny dokument, z którego jednoznacznie wynika spełnianie wymogu stażu pracy)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających powyżej roczny staż pracy w administracji publicznej
 • kopie dokumentów potwierdzających ogólny staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia pracy)

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Okręgowy Urząd Górniczy
  Biała 1
  80-435 Gdańsk

  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy – GDA/SD/A” należy składać w sekretariacie Urzędu lub wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych.

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
  Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
  Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie.
  Informacja o metodach i technikach naboru:
  – analiza złożonych dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,
  – sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
  – sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze
  – sprawdzenie doświadczenia zawodowego i kompetencji – rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 340 07 30.