Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie

 • Komendant Główny Straży Granicznej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz dyrektora biura
 • do spraw obsługi sekretarsko-biurowej
 • w Wydziale Organizacji i Naboru Biura Kadr i Szkolenia KGSG

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kompletowanie i przedkładanie dokumentów oraz korespondencji do podpisu Dyrektora oraz zastępców w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów biurze;
 • prowadzenie pomocniczej ewidencji dokumentów wchodzących i wychodzących z biura w celu zapewnienia właściwego ich obiegu;
 • prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz informowanie o terminach załatwiania spraw w biurze w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrektora i pracowników biura;
 • przygotowywanie i obsługa organizacyjno-reprezentacyjna spotkań z przedstawicielami komórek kadrowych urzędów centralnych oraz delegacji zagranicznych w celu wsparcia w bieżącej pracy kierownictwa biura;
 • redagowanie krótkich pism na polecenie Dyrektora biura w celu wsparcia w bieżącej pracy Dyrektora i pracowników biura.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca samodzielna, administracyjno-biurowa, w siedzibie urzędu
  – stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stałe godziny pracy (8.15-16.15). Praca biurowa, wykonywana jest w budynku mieszczącym się w Warszawie przy Al. Niepodległości 100, w pomieszczeniu biurowym,
  z infrastrukturą budynku: sanitariaty, korytarze, winda, klatki schodowe, schody. Niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych: budynek wyposażony w dźwig umożliwiający dostęp do windy osobom niepełnosprawnym, ale brak podjazdów przy wejściu głównym, korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały do pracy: komputer, drukarka, kserokopiarka, fax, niszczarka, skaner.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • pozytywne przejście procedury sprawdzającej, w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych;
  • umiejętność pracy w zespole;
  • dobra znajomość pakietu Microsoft Office;
  • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  23-11-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Kadr i Szkolenia
  Komendy Głównej Straży Granicznej
  Al. Niepodległości 100
  02-514 Warszawa
  z dopiskiem „oferta pracy – sekretarz dyrektora ds. obsługi sekretarsko-biurowej BKiSz KGSG oraz numer ogłoszenia”

Inne informacje:

  – Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi ok. 1685,55 zł netto + dodatek za wysługę lat,
  – dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie,
  – oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data przyjęcia oferty w urzędzie lub data stempla pocztowego,
  – rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata) dokumentów i oświadczeń,
  – kandydaci zakwalifikowani będą informowani telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,
  – przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów,
  – oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  – wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://www.strazgraniczna.pl/wps/portal/tresc?WCM_GLOBAL_CONTEXT=pl/serwis-sg/nabor_do_sluzby/korpus_sluzby_cywilnej/

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.