Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku

 • Podlaski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • sekretarz kierownika jednostki

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  w Białymstoku
  ul. Żelazna 9 lok. 1 U, 15-297 Białystok

Miejsce wykonywania pracy:

 • Białystok i teren woj. podlaskiego
 • ul. Księcia Janusza I/1,
  18-400 Łomża

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa i prowadzenie sekretariatu zgodnie z wdrożonym systemem EZD
 • wykonywanie prac związanych z postępowaniem mandatowym i rozliczaniem bloczków mandatowych
 • prowadzenie repertorium kontroli
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego
 • obsługa interesantów delegatury

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca administracyjno-biurowa, podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, kontakt z klientem zewnętrznym

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • miejsce pracy zlokalizowane w budynku na I pietrze – bez windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomośc instrukcji kancelaryjnej i obiegu dokumentów
  • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
  • umiejętność samodzielnej organizacji pracy
  • komunikatywność
  • dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie wyższe informatyczne
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  ul. Żelazna 9/1U, 15-297 Białystok

  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko sekretarza dyrektora delegatury”.

Inne informacje:

  Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, podpisane odręcznie i opatrzone datą.
  Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.
  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu, a w przypadku ofert wysłanych pocztą – data stempla pocztowego).
  Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
  Proponowane wynagrodzenie brutto ok.: 1.800 zł.
  Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone po upływie co najmniej 4 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (85) 742 80 52
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.