Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • pełniący funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego w Zespole ds. Zdrowia Psychicznego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa
Miejsce wykonywania pracy:

 • Radecznica
 • Radecznica (województwo lubelskie)
  1.SP Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
 • Wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg pacjentów;
 • Współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów;
 • Inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny oraz zapewnienie pacjentom dostępu do informacji prawnej;
 • Prowadzenie czynności związanych ze zbadaniem sprawy na miejscu w podmiotach leczniczych na podstawie upoważnienia udzielonego przez Rzecznika Praw Pacjenta;
 • Wykonuje inne polecenia służbowe zlecone przez przełożonego.
 • Przetwarzanie danych o charakterze statystycznym, w tym o liczbie i rodzaju przeprowadzonych spraw – w celu dostarczenia aktualnych informacji o charakterze analitycznym i zarządczym (kierunki zmian, ewaluacja).

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca poza siedzibą urzędu;
  – Wystąpienia publiczne;
  – Wyjazdy służbowe.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Praca na terenie szpitala psychiatrycznego;
  – Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi;
  • Wiedza na temat praw i wolności człowieka, w szczególności osób z zaburzeniami psychicznymi, a także mozliwości skutecznej ochrony tych praw,
  • Nieposzlakowana opinia;
  • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
  • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta;
  • Znajomość ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wraz z aktami wykonawczymi;
  • Znajomość Kodeksu karnego wykonawczego, w zakresie środków zabezpieczających,
  • Znajomość ustawy o działalności leczniczej;
  • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
  • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie warunków udzielania i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjnowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorzadowej,
  • Znajomość Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość, odporność na stres.

wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z ochroną zdrowia, ochroną praw Pacjenta, postępowaniem administracyjnym lub kontrolą.
 • Podyplomowe studia w zakresi: praw człowieka, prawa medycznego, bioetyki, socjologii, pedagogiki lub resocjalizacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie innych dokumentów, potwierdzających dodatkowe kwalifikacje bądź umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa
  w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Nabór nr 46/2015 ZZP Rzecznik/Radecznica”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 3000,00 zł brutto.W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-04, a także na stronie internetowej: www.bpp.gov.pl w zakładce: ”praca”.
  Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

  Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie zobowiązana do dostarczenia pracodawcy zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Skazanych.