Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw informacyjno-edukacyjnych
 • w Wydziale Interwencyjno-Poradniczym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii w celu udzielania informacji związanych z prawami pacjenta oraz systemem ochrony zdrowia.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków skierowanych do Biura oraz określanie zobszarów i zagrożeń w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy.
 • Obsługa petentów zgłaszających się osobiście w siedzibie urzędu.
 • Współpraca z Wydziałami Biura w celu realizowania zadań ustawowych.
 • Sporządzanie opinii prawnych i wspomaganie Wydziału od strony prawnej.
 • Opiniowanie wewnętrznych i zewnętrznych aktów prawnych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -Pełnienie dyżurów popołudniowych w godz. 13:00 – 21:00 przy obsłudze infolinii Rzecznika Praw Pacjenta.
  -Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  – Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  – Bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, zainstalowane windy/podjazdy, odpowiednio dostosowana toaleta.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok stażu pracy w obszarze związanym z ochroną zdrowia
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
  • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  • Znajomość ustawy o działalności leczniczej,
  • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
  • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, w tym przepisów określających kompetencje organów administracji rządowej i samorządowej,
  • Znajomość ustawy o słuzbie cywilnej,
  • Bardzo dobra organizacja pracy własnej, terminowość,
  • Umiejętność czynnego słuchania,analizowania i przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
  • Umiejetność analitycznego myslenia,
  • Umiejętność pracy w zespole,
  • Umiejętność działanaia w sytacjach stresowych, pod presją czasu.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających co najmniej roczny staż pracy w obszarze związanym z ochroną zdrowia.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie innych dokumentów, potwierdzających dodatkowe kwalifikacje bądź umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  22-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Młynarska 46
  01-171 Warszawa

  w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Nabór 60/2015 – WIP”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 3000,00 brutto
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-04, a także na stronie internetowej: www.bpp.gov.pl w zakładce: ”praca”.
  Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.