Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Finansowym

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  ul. Młynarska 46
  01-171 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dekretacja i ewidencja dowodów księgowych w informatycznym systemie finansowo-księgowym;
 • Ewidencja wydatków budżetowych w układzie zadaniowym;
 • Rozliczanie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych na potrzeby ewidencji wydatków w układzie zadaniowym;
 • Bieżąca kontrola stopnia realizacji planu finansowego i raportowanie Głównemu Księgowemu o fakcie zagrożenia przekroczenia planu poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej;
 • Rozliczanie podróży służbowych oraz zaliczek udzielanych pracownikom;
 • Przygotowywanie przelewów elektronicznych przy pomocy programu VideoTel;
 • Współpraca z Zespołem Prezydialnym w zakresie ewidencji środków trwałych oraz uzgadnianie kont analitycznych Zespołu 0 – Majatek Trwały.
 • Obsługa informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – Trezor.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym;
  – podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem;
  – obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
  – Pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  – Bariery architektoniczne: możliwość poruszania się po budynku, drzwi odpowiedniej szerokości, zainstalowane windy/podjazdy, odpowiednio dostosowana toaleta.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu ekonomii, finansów lub zarządzania lub wyższe magisterskie + studia podyplomowe z zakresu ekonomii, finansów lub zarządzania
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata stażu pracy w komórkach finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • Bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości,
  • Bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
  • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym,
  • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej,
  • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,
  • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
  • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa,
  • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
  • Doświadczenie w przygotowywaniu projektu budżetu i sporządzeniu sprawozdań budżetowych,
  • Sumienność, dyspozycyjność, dokładność,
  • Umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,
  • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresu,
  • Umiejętność samodzielnego planowania czasu pracy, znajomość obsługi komputera w zakresie programów: Videotel, trezor, Word, Excel
  • Znajomość ustawy o słuzbie cywilnej.

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu rachunkowości;
 • doświadczenie w opracowywaniu budżetu państwa w układzie zadaniowym;
 • znajomość zagadnień z zakresu rozliczania środków pochodzących z UE;
 • certyfikat ksiegowy MF.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających co najmniej 2 lata stażu pracy w komórkach finansowo-księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych (długość i rodzaj)

Inne dokumenty i oświadczenia:

Termin składania dokumentów:

  15-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
  Młynarska 46
  01-171 Warszawa

  w zamkniętej kopercie koniecznie z dopiskiem: „Nabór nr 58/2015 – WF”

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze : 3000,00 zł brutto
  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
  O ważności aplikacji decyduje data stempla pocztowego. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
  Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 532-82-04, a także na stronie internetowej: www.bpp.gov.pl w zakładce: ”praca”.
  Do składania dokumentów zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.