Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw ochrony środowiska i archeologii
 • w Wydziale Ochrony Środowiska Oddziału w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Szczecinie, ul. Boh. Warszawy 33, 70-340 Szczecin,

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska na etapie procesu przygotowania inwestycji (w tym ocena raportów, decyzji środowiskowych, pozwoleń wodnoprawnych, ekspertyz, inwentaryzacji przyrodniczych, operatów wodnoprawnych) i na etapie realizacji, w tym zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami oraz spełnienia obowiązków zarządcy drogi jako inwestora,
 • zlecanie zagadnień z zakresu wykonania badań stanu środowiska i działań porealizacyjnych na etapie eksploatacji dróg,
 • przygotowywanie materiałów i współuczestniczenie w sprawach związanych z udzielaniem zamówienia publicznego na dokumentacje projektowe, monitoring środowiska, oraz działania porealizacyjne,
 • uczestniczenie w prowadzeniu spraw związanych z procesem wyłaniania wykonawców archeologicznych badań wykopaliskowych i powierzchniowo – sondażowych oraz nadzorów archeologicznych dla wszystkich etapów przygotowania i realizacji inwestycji w celu sprawnego ich wyłonienia i umożliwienia realizacji kolejnych etapów realizacji,
 • współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi, Departamentem Środowiska oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie realizacji zadań z zakresu gospodarki drzewostanem, kompensacji przyrodniczych i monitoringiem porealizacyjnym, w tym analiz porealizacyjnych,
 • opiniowanie rozwiązań projektowych w zakresie zagadnień środowiskowych, które przedstawiane są i przyjmowane w pracach rad technicznych, rozprawach administracyjnych, konsultacjach społecznych i wizjach w terenie,
 • ewidencjonowanie i gromadzenie wyników badań w zakresie monitoringu, działań porealizacyjnych i korzystania ze środowiska oraz współpraca w zakresie zadrzewień z pionem zarządzania drogami i mostami,
 • prowadzenie korespondencji z zakresu powierzonych zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju (w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, radach budowy w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, udziału w naradach, szkoleniach, konferencjach oraz pracach międzyoddziałowych grup zadaniowych,
  – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska lub drogownictwa,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu prawa ochrony środowiska, prawa wodnego, ochrony przyrody, ocen oddziaływania na środowisko, prawa budowlanego, spec ustawy drogowej,
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • studia kierunkowe z zakresu ochrony środowiska lub inżynierii środowiska,
 • szkolenia z zakresu: Oceny oddziaływania na środowisko, Prawa wodnego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, KPA, Prawa budowlanego, zamówień publicznych,
 • wiedza z zakresu KPA, prawa zamówień publicznych, znajomość zagadnień z dziedziny archeologii

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w wymaganym obszarze,
 • kopia prawa jazdy kat. B.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  20-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Szczecinie
  ul. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin
  z dopiskiem „Oferta pracy – Wydział Ochrony Środowiska”

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – pisemny test wiedzy w przypadku dużej ilości ofert spełniających wymagania formalne (powyżej 10),
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (94) 43-25-379 lub (91) 43-25-350.