Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw utrzymania mostów
 • w Rejonie Nowy Targ Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Targ
 • – Teren działania Rejonu Nowy Targ z siedzibą 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 12a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie rocznych harmonogramów przeglądów podstawowych i rozszerzonych, wykonywanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych, określanie potrzeb do planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych, przygotowywanie dokumentacji z wykonanych przeglądów,
 • opracowywanie rocznych planów bieżącego utrzymania obiektów mostowych, wnioskowanie
 • ewidencjonowanie, gromadzenie, aktualizacja oraz archiwizacja informacji dotyczących drogowych obiektów inżynierskich, administrowanie programem komputerowy SGM służącym do ewidencji i przetwarzania danych o obiektach,
 • dostarczanie informacji o stanie obiektów mostowych niezbędnych do opracowania wieloletniego planu remontów, opiniowanie przygotowanej dokumentacji na remonty i budowy obiektów mostowych, uczestnictwo w realizacji zadań dotyczących remontów kapitalnych i budów obiektów,
 • analizowanie i wnioskowanie wykonanych niezbędnych czynności na podstawie Protokółów przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych i uczestnictwo w pracach komisji przetargowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z wyjazdami służbowymi na terenie rejonu polegającymi na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie w zakresie przeglądów, praca na wysokości,
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  – praca w biurze i w terenie (teren działania Rejonu Nowy Targ).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – praca w terenie – wyjazdy w teren, w charakterze kierującego z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową,
  – bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  – praca w trudnych warunkach terenowych, w zakresie przeglądów mostów praca na wysokości oraz w zmiennych warunkach atmosferycznych,
  – podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich,
  • prawo jazdy kat.B,

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie utrzymania obiektów mostowych,
 • uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji mostowych, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – posiadanie aktualnego zaświadczenia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków
  (z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy – Specjalista ds. utrzymania mostów – Rejon Nowy Targ)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – I etap – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – II etap – pisemny test wiedzy w przypadku dużej ilości ofert spełniających wymagania formalne (powyżej 8),
  – III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy z pisemnego testu wiedzy uzyskają min 70 % punktów, a w przypadku braku testu pisemnego, z wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,68
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 417-21-44, 417-21-33.