Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw monitoringu i sprawozdawczości
 • w Wydziale Nieruchomości Oddziału GDDKiA w Warszawie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  GDDKiA Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie zestawień dotyczących stanu przygotowania inwestycji w szczególności w zakresie pozyskiwania nieruchomości niezbędnych do zajęcia pod pas drogowy
 • uzgadnianie i opracowywanie zapotrzebowania na środki finansowe dla przygotowywanych do
 • prowadzenie monitoringu i uzgadnianie stanu wydanych środków w wymaganych okresach
 • przygotowywanie i uzgadnianie projektów harmonogramów płatności w wymaganych okresach
 • prowadzenie, aktualizacja i weryfikacja ewidencji nieruchomości będących w posiadaniu Generalnej Dyrekcji, położonych w pasach dróg krajowych wraz z klasą użytków i ich powierzchnią niezbędną dla określenia wysokości podatku
 • prowadzenie ewidencji pozyskanych działek dla poszczególnych inwestycji oraz ewidencji ilościowo-wartościowej środków – trwałych – gruntów w formie wykazu posiadającego cechy księgi inwentarzowej
 • uzyskiwanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w tym załatwianie skarg i wniosków
 • prowadzenie bieżącej współpracy z innymi Wydziałami w Oddziale, w szczególności z Wydziałem Planowania i Wydziałem Finansowo-Księgowym

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe,
  – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe, użytkowanie samochodu służbowego
  – budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza z zakresu: „specustawy” drogowej, geodezji, gospodarki nieruchomościami, zamówień publicznych, postępowania administracyjnego
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
  • prawo jazdy kategorii B

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie w zakresie ekonomii, gospodarki nieruchomościami, prawa, administracji lub geodezji
 • półroczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
 • przeszkolenie z zakresu procedur dot. kwalifikowalności środków do refundacji z funduszy UE
 • przeszkolenie z zakresu gospodarki nieruchomościami
 • przeszkolenie z zakresu postępowania administracyjnego
 • znajomość przepisów związanych z procesem inwestycyjnym
 • znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • kopia dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w obszarze gospodarki nieruchomościami (np. świadectwa pracy, umowy- w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „SWN-zastępstwo”)

Inne informacje:

  Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.
  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test wiedzy (w przypadku dużej liczby ofert spełniających wymagania formalne – powyżej 10),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71.