Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw finansowo – kadrowych
 • Rejonie w Zwoleniu Oddziału w Warszawie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  GDDKiA Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zwoleń
 • GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Zwoleniu
  ul. Perzyny 108
  26-700 Zwoleń
  (Rejon w Zwoleniu oraz teren działania Rejonu w Zwoleniu)

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji wydatków wg rozdziałów i paragrafów, uzgadnianie wydatków z Wydziałem Finansowo-Księgowym, sporządzanie paczek przelewów, przygotowywanie dokumentów księgowych do ich dalszego przetwarzania, branie udziału w sporządzaniu rocznych planów finansowych wydatków administracyjnych oraz kontrolowanie ich realizacji
 • prowadzenie rejestru faktur i innych dokumentów księgowych, ewidencji pism wpływających i wychodzących z Rejonu oraz obsługi pocztowej
 • współpraca z Wydziałem Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych w zakresie spraw osobowych związanych z ewidencją czasu pracy oraz spraw związanych z funduszem socjalnym
 • obsługa archiwum Rejonu, gromadzenie dokumentacji projektowych związanych z utrzymaniem Rejonu, przygotowywanie dokumentów i zaświadczeń dla byłych pracowników drogownictwa
 • prowadzenie ewidencji majątku rzeczowego Rejonu, przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych od nieruchomości

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansowym lub kadrowym, lub obsługi kancelaryjnej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i finansów publicznych
  • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
  • umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne
 • przeszkolenie w zakresie prawa pracy, ustawy o finansach publicznych
 • minimum półroczne doświadczenie w jednostkach administracji publicznej
 • prawo jazdy kat. B.
 • znajomość przepisów z zakresu prowadzenia zakładowego archiwum, ustawy o służbie cywilnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzające minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze finansowym lub kadrowym, lub obsługi kancelaryjnej

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  04-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – analiza złożonych aplikacji,
  – test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne – powyżej 10),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandyatek/kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71