Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników
 • w Wydziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych Oddziału GDDKiA w Warszawie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  GDDKiA Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa i woj. mazowieckie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Oddziału oraz ewidencji wydatków ponoszonych na realizację tego celu a także rozpoznawanie, planowanie i analizowanie potrzeb szkoleniowych pracowników Oddziału oraz przygotowywanie corocznego planu szkoleń
 • realizowanie zadań związanych z funduszem socjalnym
 • prowadzenie stosownych ewidencji wewnętrznych aktów prawnych, pełnomocnictw i upoważnień
 • prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników
 • kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji: czasu pracy, urlopów, delegacji służbowych oraz innych nieobecności
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie sporządzania ocen pracowniczych członków korpusu służby cywilnej oraz indywidualnych programów rozwoju zawodowego
 • prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej z zakresu zatrudnienia, fluktuacji kadr, czasu pracy i szkoleń

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa,
  – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,
  – budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)

wymagania dodatkowe

 • preferowane wykształcenie – prawnicze, administracyjne, ekonomiczne lub z zakresu zarządzania
 • 0,5 roku doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych
 • znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych i aktów wykonawczych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi (np. świadectwa pracy, umowy- w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Warszawie
  ul. Mińska 25
  03-808 Warszawa (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym „SWSPiO-zastępstwo”)

Inne informacje:

  (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej)
  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – test wiedzy (w przypadku dużej liczby kandydatów spełniających wymagania formalne – powyżej 10),
  – rozmowa kwalifikacyjna.

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf
  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 209-23-71.