Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Zamówień Publicznych Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Boh. Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra

Miejsce wykonywania pracy:

 • Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym przygotowywanie i publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń, zmian i wyjaśnień oraz innych niezbędnych informacji wynikających z obowiązujących procedur,
 • udział w pracach komisji przetargowej, sporządzanie protokołów postępowań o zamówienie publiczne,
 • opracowywanie treści rozstrzygnięć odwołań oraz udział w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądem w związku z prowadzonymi postępowaniami,
 • udział w przygotowywaniu umów pod względem zgodności z przepisami prawa zamówień publicznych,
 • prowadzenie rejestrów umów i statystyki zamówień publicznych, sporządzanie planu zamówień i sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów do archiwizacji, w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – narzędzia i materiały pracy: pełne wyposażenie biura, praca przy komputerze,
  – budynek przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy Prawa Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych (stan prawny na dzień 01.01.2015r.);
  • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office,

wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych,
 • znajomość procedur Banku światowego, EBI, UE, warunków kontraktowych FIDIC oraz kodeksu cywilnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie, (np. świadectwa pracy, umowy – w tym o dzieło i zlecenia, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne, z których wynika okres zatrudnienia i zajmowane stanowisko).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty).

Termin składania dokumentów:

  15-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Zielonej Górze
  ul. Boh. Westerplatte 31
  65-950 Zielona Góra

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
   weryfikacja nadesłanych dokumentów,
  – rozmowa kwalifikacyjna,
  – w przypadku dużej liczby ofert kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzony test wiedzy – pow. 10
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,94.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/110427766-wzor_oswiadczenia.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 68 328 85 11.