Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw asfaltów i mieszanek mineralno – asfaltowych
 • w Zespole Asfaltów i Mieszanek Mineralno – Asfaltowych Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Oddziału w Szczecinie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Skarbimierzyce ul. Wiosenna 8, 72-002 Skarbimierzyce ,

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie badań laboratoryjnych lepiszczy i mieszanek mineralno – asfaltowych
 • analizowanie wyników przeprowadzonych badań lepiszczy i mieszanek mineralno – asfaltowych
 • monitorowanie terminowości prowadzonych badań, przygotowywanie danych do monitoringu jakości z przeprowadzonych badań wykonanych na realizowanych zadaniach drogowych i mostowych
 • analizowanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym dostarczonych recept na mieszanki mineralno – asfaltowe,
 • pobieranie w terenie, transportowanie i przygotowywanie prób,
 • współpraca z nadzorem realizowanych przez Oddział zadań inwestycyjnych,
 • kontrolowanie ilości i stanu odczynników i innych elementów niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych
 • kompletowanie i przygotowywanie dokumentów będących efektem zrealizowanych zadań.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju (w tym polegających na przeprowadzaniu wizji lokalnych w terenie, radach budowy w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych, udziału w naradach, szkoleniach, konferencjach oraz pracach międzyoddziałowych grup zadaniowych,
  – obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych, a także sporadycznie w pomieszczeniach laboratoryjnych z wykorzystaniem specjalistycznych przyrządów kontrolnych i pomiarowych
  – budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  – praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,
  – podczas pobytu w terenie i na realizowanych budowach, konieczność przebywania na wysokościach, pod ruchem i w hałasie.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zagadnień związanych z technologią dróg,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kategorii „B”
  • znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu,
  • umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu budownictwa,
 • posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych,
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych,
 • znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 •  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymagane doświadczenie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  29-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Szczecinie
  ul. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin
  z dopiskiem „Oferta pracy – Wydział Technologii”

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – pisemny test wiedzy (w przypadku dużej liczby ofert spełniających wymagania formalne – pow. 10),
  – rozmowa kwalifikacyjna.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Dane osobowe kandydatów/kandydatek zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.).
  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (91)88-62-802 lub (91)43-25-350.