Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw utrzymania dróg
 • w Rejonie Kraków Oddziału w Krakowie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków
 • GDDKiA Oddział w Krakowie:
  – Teren działania Rejonu Kraków z siedzibą Rejonu 30-298 Kraków ul. Powstania Listopadowego 67.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanych z prowadzeniem letniego i zimowego utrzymania dróg wraz z gospodarką materiałową,
 • prowadzenie spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem urządzeń odwadniających oraz zieleni przydrożnej,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie realizowanych zadań merytorycznych,
 • współpraca z Kierownikami Służby Liniowej przy dokonywaniu objazdów dróg i odbiorów robót oraz przeglądów obiektów mostowych,
 • przygotowywanie propozycje planów robót krótko i średniookresowych w zakresie realizowanych zadań merytorycznych,
 • uczestniczenie w komisjach odbioru zlecanych robót,
 • prowadzenie i koordynacja prac w zakresie ZUD w tym pełnienie obowiązków dyżurnego.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z wyjazdami służbowymi na terenie rejonu polegającymi na przeprowadzaniu wizji lokalnych,
  – obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego,
  – praca w biurze i w terenie (teren działania Rejonu Nowy Targ).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
  – czynności merytoryczne i administracyjne wykonywane w trakcie pracy biurowej w pozycji siedzącej, praca przy komputerze, oświetlenie naturalne i sztuczne,
  – praca w terenie – wyjazdy w teren, w charakterze kierującego z wykorzystaniem samochodu służbowego nieprzystosowanego do używania przez osoby z niepełnosprawnością ruchową (wyjazdy również w nocy i w dni wolne od pracy),
  – bariery architektoniczne: brak wind, podjazdów oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  – praca w trudnych warunkach terenowych oraz zmiennych warunkach atmosferycznych,
  – podczas pobytu w terenie konieczność przebywania pod ruchem i w hałasie,

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o profilu drogowym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego związane z utrzymaniem lub budową dróg;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • wiedza specjalistyczna z zakresu ustaw: o drogach publicznych, prawo o ruchu drogowym,
  • podstawowa wiedza z zakresu zamówień publicznych,
  • prawo jazdy kat. B

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie zamówień publicznych,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie (np. świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne z których wynika okres zatrudnieni a i zajmowane stanowisko),
 • kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów:

  04-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Krakowie
  ul. Mogilska 25
  31-542 Kraków
  (z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy – Specjalista ds. utrzymania dróg – Rejon Kraków)

Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – I etap – weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
  – II etap – pisemny test wiedzy w przypadku dużej ilości ofert spełniających wymagania formalne (powyżej 8),
  – III etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy z pisemnego testu wiedzy uzyskają min 70 % punktów, a w przypadku braku testu pisemnego, z wszystkimi kandydatami, którzy spełniają warunki formalne.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wroniej 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1111 ze zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (12) 417-21-44, 417-21-33.