Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw utrzymania mostów
 • w Rejonie w Lesznie Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Leszno
 • Rejon w Lesznie
  64-100 Leszno, ul. Energetyków 12 i na terenie działania Rejonu w Lesznie

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeglądy obiektów mostowych- dokumentowanie i określanie potrzeb utrzymania tych obiektów, opracowywanie rocznego harmonogramu przeglądów podstawowych i rozszerzonych,
 • opracowywanie rocznego planu bieżącego utrzymania mostów, nadzorowanie ich realizacji oraz archiwizowanie dokumentacji,
 • ewidencjonowanie, gromadzenie, aktualizowanie oraz archiwizowanie informacji dot. drogowych obiektów inżynierskich, administrowanie programem komputerowym SGM,
 • dostarczanie informacji o stanie obiektów mostowych do opracowania planu remontów kapitalnych, opiniowanie dokumentacji, uczestniczenie w realizacji zadań, oraz archiwizowanie dokumentacji z remontów kapitalnych,
 • analizowanie i wnioskowanie o wykonanie niezbędnych czynności na podstawie Protokołów przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowych,
 • sporządzanie sprawozdań

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca w terenie- objazdy dróg i mostów pod ruchem drogowym,
  – praca zmianowa, wg harmonogramów,
  – udział w akcji zimowej (dyżury),
  – praca w terenie, niezależnie od warunków pogodowych, również w porze nocnej,

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – praca przy komputerze,
  – stanowisko pracy nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo (brak windy, brak drzwi odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanej toalety),

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • prawo jazdy kat.B,
  • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich.

wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie utrzymania obiektów mostowych – uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji mostowych,
 • uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji mostowych, przynależność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy,
 • kopie dokumentów potwierdzających rok doświadczenia zawodowego w drogownictwie,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (zaświadczenia, certyfikaty)
 • kopie zaświadczenia przynależności do OIIB,
 • kopie dokumentu potwierdzającego uzyskanie uprawnienia budowlanego w zakresie konstrukcji mostowych.

Termin składania dokumentów:

  05-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Poznaniu
  ul. Siemiradzkiego 5a
  60-763 Poznań
  (z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym SL)


Inne informacje:

  Informacja o metodach naboru:
  – etap I- analiza merytoryczna dokumentów aplikacyjnych,
  – etap II- test wiedzy,
  – etap III- rozmowy kwalifikacyjne.

  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: ustalone wg mnożnika kwoty bazowej maksymalnie 1,84
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

  Dane osobowe kandydatów zawarte w przesłanych ofertach będą przetwarzane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie przy ul. Wronia 53 jako administratora danych w związku z procesem rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podstawą podania danych są przepisy ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, Poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, Poz. 1505 ze zm.).

  Własnoręcznie podpisane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://www.bip.gddkia.gov.pl/tmp/208232846-wzor.pdf

  Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie 3 miesiące po zakończeniu naboru.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (61) 864-63-18.