Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw Inspektor ds. Wytwarzania Substancji Czynnych
 • w Wydziale ds. Zapewnienia Jakości Inspekcji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji u przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem, importem, dystrybucją substancji czynnych, kontrolowanie warunków wytwarzania substancji czynnych do wytwarzania środków odurzających, prekursorów, substancji psychotropowych oraz udział w ich zabezpieczeniu,
 • opracowywanie raportów z przeprowadzonych kontroli ze szczególnym podkreśleniem stwierdzonych niezgodności i odniesienie ich do przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych GIF oraz akceptacja Harmonogramu Działań Naprawczych (HDN) oraz udział w przygotowaniu projektów decyzji dotyczących: nakazu usunięcia stwierdzonych niezgodności, unieruchomienia wytwórni lub jej części,
 • ocena formalna i merytoryczna dokumentacji, opiniowanie warunków wytwarzania, importu lub dystrybucji substancji czynnych w związku z wnioskiem o udzielenie/zmianę wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów l lub Dystrybutorów Substancji Czynnych,
 • wnioskowanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie udzielenia/zmiany/cofnięcia lub odmowy udzielenia wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych, wydania/nie wydania Certyfikatu GMP/ GDP dla API w celu realizacji zadań ustawowych GIF,
 • przygotowywanie zaświadczeń GIF w zakresie udzielenia/zmiany wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów lub Dystrybutorów Substancji Czynnych w celu realizacji zadań ustawowych GIF,
 • pobieranie od wytwórców prób substancji czynnych,
 • opiniowanie aktów prawnych i wnioskowanie o zmiany w przepisach prawa dotyczących wytwarzania/importu/dystrybucji substancji czynnych w celu dostosowania przepisów prawa narodowego do wymagań UE.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie,
  – komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu,
  – praca pod presją czasu,
  – wyjazdy służbowe/delegacje/inspekcje w zakładach wytwarzających substancje czynne.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).
  Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się
  na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe z farmacji,medycyny,weterynarii,biotechnologii,biologii,inżynierii chemicznej, chemii, mikrobiologii, technologii farmaceutycznej lub studia drugiego stopnia w zakresie informatyki lub informatyki i ekonometrii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat stażu pracy w Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych, w instytutach badawczych, laboratoriach analityczno-kontrolnych i u przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie prac laboratoryjnych lub wytwarzanie związane z produktami leczniczymi lub substancjami czynnymi lub prowadzącymi badania naukowe w tym zakresie.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość rozporządzeń do ustawy Prawo farmaceutyczne.

wymagania dodatkowe

 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • skuteczna komunikacja,
 • myślenie analityczne,
 • radzenie sobie z presją,
 • ukończone szkolenia z zakresu prowadzenia audytów,
 • doświadczenie w przedsiębiorstwie w obszarze związanym z wytwarzaniem produktów leczniczych lub substancji czynnych
 • komunikatywna znajomość j. angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń z zakresu prowadzenia audytów

Termin składania dokumentów:

  19-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  Senatorska 12
  00-082 Warszawa

  z dopiskiem „Specjalista – Inspektor ds. Wytwarzania Substancji Czynnych w Wydziale
  ds. Zapewnienia Jakości Inspekcji w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania”

Inne informacje:


  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu. Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce Urząd – Ogłoszenia o pracy. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735.