Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw Inspektor ds. Wytwarzania Substancji Czynnych
 • w Wydziale ds. Nadzoru nad Substancjami Czynnymi w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 3

Adres urzędu


  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie inspekcji u przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem, importem, dystrybucją substancji czynnych, kontrolowanie warunków wytwarzania substancji czynnych do wytwarzania środków odurzających, prekursorów, substancji psychotropowych oraz udział w ich zabezpieczeniu
 • opracowywanie raportów z przeprowadzonych kontroli ze szczególnym podkreśleniem stwierdzonych niezgodności i odniesienie ich do przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych GIF oraz akceptacja Harmonogramu Działań Naprawczych (HDN) oraz udział w przygotowaniu projektów decyzji dotyczących: nakazu usunięcia stwierdzonych niezgodności, unieruchomienia wytwórni lub jej części,
 • wnioskowanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie udzielenia/zmiany/skreślenia lub odmowy udzielenia wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych oraz wydania/niewydania Certyfikatu GMP/GDP w celu realizacji zadań ustawowych GIF
 • nadzór nad podległą grupą podmiotów, a w szczególności: ocena dokumentacji i opiniowanie warunków wytwarzania/importu/dystrybucji substancji czynnych, okresowe planowanie inspekcji, prowadzenie korespondencji z podległymi podmiotami i archiwizacja dokumentacji
 • pobieranie od wytwórców/importerów prób substancji czynnych,
 • opiniowanie aktów prawnych i wnioskowanie o zmiany w przepisach prawa dotyczących wytwarzania/importu/dystrybucji substancji czynnych w celu dostosowania przepisów prawa narodowego do wymagań UE

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca biurowa, przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, komunikacja osobista i telefoniczna ze współpracownikami i klientami urzędu, praca pod presją czasu, wyjazdy służbowe/delegacje/inspekcje w zakładach wytwarzających substancje czynne

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe).
  Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 „ROBY” służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I piętrze budynku.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w jednej z następujących dziedzin nauki: farmacji,medycyny,weterynarii,biotechnologii,biologii,inżynierii chemicznej,chemii,mikrobiologii,technologii farmaceutycznej,lub studia drugiego stopnia w zakresie informatyki lub informatyki i ekonometrii,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat stażu pracy w Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie nadzoru nad wytwarzaniem produktów leczniczych, w instytutach badawczych, laboratoriach analityczno-kontrolnych i u przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie prac laboratoryjnych lub wytwarzanie związane z produktami leczniczymi lub substancjami czynnymi lub prowadzącymi badania naukowe w tym zakresie.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne,
  • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość rozporządzeń do ustawy Prawo farmaceutyczne.

wymagania dodatkowe

 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność,
 • skuteczna komunikacja,
 • myślenie analityczne,
 • radzenie sobie z presją,
 • ukończone szkolenia z zakresu prowadzenia audytów,
 • doświadczenie w przedsiębiorstwie w obszarze związanym z wytwarzaniem produktów leczniczych lub substancji czynnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń z zakresu prowadzenia audytów,

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Senatorska 12
  00-082 Warszawa
  z dopiskiem „specjalista – inspektor ds. wytwarzania substancji czynnych w Wydziale ds. Nadzoru nad Substancjami Czynnymi w Departamencie Inspekcji ds. Wytwarzania”

Inne informacje:

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do urzędu. Przed złożeniem aplikacji prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie www.gif.gov.pl w zakładce Urząd – Ogłoszenia o pracy. Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (22) 44-10-734 lub 735.