Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Departamencie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65
  03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniowanie aktów prawnych, sprawozdań oraz innych dokumentów wpływających do Departamentu,
 • współudział w przygotowywaniu wyjaśnień i opinii w zakresie aktów prawnych będących w kompetencji Departamentu,
 • współudział w przygotowywaniu odpowiedzi na interpelacje, zapytania poselskie, wystąpienia podmiotów prawa międzynarodowego (Światowa Organizacja Zdrowia, Komisja Europejska, itp.),
 • współudział w przygotowywaniu opinii merytorycznych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody na potrzeby innych komórek organizacyjnych i jednostek rządowych oraz interpretacji przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody,
 • współpraca na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego wody z innymi jednostkami odpowiedzialnymi za jakość wody,
 • udzielanie odpowiedzi zainteresowanym na pisma związane z zadaniami Departamentu,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Departamentu.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest
  w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Istniej również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe – prawo, administracja.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów unijnych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody w kąpieliskach,
  • znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • znajomość przepisów z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  • znajomość przepisów ustawy Prawo wodne z zakresu jakości wody w kąpieliskach,
  • umiejętność obsługi komputera (praca w programach MsOffice).

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego (lub innego języka obowiązującego w UE) na poziomie B1,
 • umiejętności organizacyjne, interpersonalne,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność organizacji pracy własnej na stanowisku.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje lub umiejętności.

Termin składania dokumentów:

  13-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65
  03-729 Warszawa

Inne informacje:

  Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 13.04.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, Warszawa obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „ Specjalista w Departamencie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody”. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: w Departamencie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Wody: 22 536-14-37 lub w Departamencie Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Szkoleń: 22 536-13-10.