Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Finansowo – Księgowym Departamentu Ekonomiczno – Administracyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65
  03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozliczanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych;
 • ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • rejestrowanie dokumentów finansowo-księgowych w ujęciu budżetu zadaniowego oraz według klasyfikacji paragrafowej wydatków;
 • kontrola pod względem formalno-rachunkowym dokumentów płatniczych;
 • uzgadnianie sald kont rozrachunkowych z kontrahentami;
 • ewidencja i wystawianie not księgowych;
 • wprowadzanie danych liczbowych do systemu TREZOR.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godz. dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest
  w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niesprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat stażu pracy w jednostce budżetowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
  • znajomość ustawy o Służbie Cywilnej;
  • znajomość ustawy o finansach publicznych;
  • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  • znajomość ustawy o rachunkowości;
  • znajomość programu „Symfonia Finanse i Księgowość”;
  • znajomość obsługi TREZOR 3.0;
  • biegła znajomość programu MS Office;
  • zdolność organizacji własnej pracy;
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie finansów;
 • ukończone kursy, szkolenia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • wysoka kultura osobista;
 • sumienność i zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań.
 • komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  23-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65
  03-729 Warszawa
Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 23.05.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, Warszawa obowiązkowo z dopiskiem „Specjalista w WFK DEA” na kopercie lub liście motywacyjnym .
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomienie o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu : w Departamencie Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Szkoleń: 22 536-13-10.