Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Prawno-Legislacyjnym Departamentu Prawnego.

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65
  03-729 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie opiniowania projektów aktów normatywnych innych organów administracji rządowej, przekazywanie tych projektów do komórek organizacyjnych Urzędu, właściwych ze względu na przedmiot opiniowanego projektu aktu prawnego i opracowywanie projektów pism zawierających stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego,
 • opiniowanie pod względem prawno-redakcyjnym projektów aktów prawnych opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu,
 • współpraca z Ministerstwem Zdrowia w zakresie uzupełniania i weryfikacji wykazów dotyczących prac legislacyjnych,
 • koordynacja systemu notyfikacji norm i przepisów technicznych w zakresie właściwości Urzędu,
 • informowanie pracowników Urzędu o zmianach przepisów prawa.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów), zagrożenie korupcją, stanowisko pracy wymaga umiejętności pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Pomieszczenia zakładu pracy uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy. Obiekt posiada platformę schodową dla osób na wózkach inwalidzkich przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe do budynku (wejście główne) pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku Głównego Inspektoratu Sanitarnego korytarze są przestronne, pozbawione progów, ponadto obiekt wyposażony jest w dźwigi osobowe z kabinami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Istnieje również możliwość dostosowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostce sektora finansów publicznych,
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • znajomość przepisów dotyczących działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  • znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej,
  • znajomość zasad techniki prawodawczej,
  • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
  • umiejętność obsługi komputera i programu LEX.

wymagania dodatkowe

 • ukończona aplikacja legislacyjna,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dyspozycyjność,
 • dokładność i precyzja w komunikacji pisemnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 1 rok doświadczenia w jednostce sektora finansów publicznych,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  28-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Inspektorat Sanitarny
  ul. Targowa 65
  03-729 Warszawa

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do dnia 28.05.2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Główny Inspektorat Sanitarny ul. Targowa 65, Warszawa obowiązkowo z dopiskiem na kopercie „Specjalista – PR”. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: w Departamencie Prawnym: 22 536-13-30 lub w Departamencie Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Szkoleń: 22 536-13-10.