Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Cen Detalicznych w Departamencie Handlu i Usług

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Biuro Organizacji i Kadr
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i realizacja badania cen w zakresie nabycia i posiadania mieszkań i domów zajmowanych przez właściciela w celu obliczania wskaźników cen mieszkań i domów zajmowanych przez właściciela (OOH) i ich dostarczania do Eurostatu,
 • udział w przygotowaniu i realizacji badania cen jednolitych w skali kraju w celu włączenia jego wyników do obliczeń wskaźników cen konsumpcyjnych,
 • współudział w udostępnianiu i upowszechnianiu wyników w celu kompleksowego przedstawienia użytkownikom zewnętrznym danych statystycznych dotyczących cen detalicznych,
 • współpraca z organizacjami międzynarodowymi w zakresie stosowanych rozwiązań metodologicznych w celu wdrażania nowych rozwiązań metodologicznych do badań,
 • udział w posiedzeniach grup roboczych, seminariach i konferencjach organizowanych przez Eurostat i inne instytucje międzynarodowe nt. statystyki cen mieszkań i domów zajmowanych przez właściciela w celu zaprezentowania stanowiska GUS w tym zakresie,
 • opracowywanie dokumentów metodologicznych nt. statystyki cen mieszkań i domów zajmowanych przez właściciela w celu ich upowszechniania oraz zasilenia bazy danych Eurostatu zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami UE.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.
  – Krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych i oceny wyników,
  • umiejętność analizowania danych statystycznych,
  • znajomość aktów prawnych z zakresu wskaźników cen mieszkań i domów zajmowanych przez właściciela oraz wskaźników cen konsumpcyjnych,
  • znajomość języka angielskiego ma poziomie min. B2,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • rzetelność i terminowość,
  • orientacja na cele,
  • organizacja własnej pracy,
  • komunikacja pisemna, komunikacja interpersonalna,
  • umiejętność współpracy,
  • inicjatywa, poszukiwanie informacji,
  • otwartość na zmiany,
  • myślenie analityczne, myślenie systemowe.

wymagania dodatkowe

 • znajomość specjalistycznego oprogramowania do celów analitycznych (np. SPSS, SAS, Statistica),
 • specjalistyczna wiedza w zakresie tematyki prowadzonych badań,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 39/HU/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 248 zł + dodatek stażowy.
  Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.