Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Kontroli w Gabinecie Prezesa

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Biuro Organizacji i Kadr
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zajmowanie się rozpatrywaniem skarg i wniosków wpływających do Prezesa GUS (z wyłączeniem wniosków o udostępnienie informacji statystycznych) i ich ewidencjonowaniem w celu usprawnienia pracy i zapobiegania nieprawidłowościom,
 • prowadzenie, w imieniu Prezesa GUS/Dyrektora Generalnego GUS, kontroli w jednostkach służb statystyki publicznej, w tym w GUS w celu dostarczenia informacji o stanie realizacji ich zadań,
 • przeprowadzanie kontroli pozaplanowych w określonym przez Prezesa GUS/Dyrektora Generalnego GUS zakresie w celu dostarczenia informacji o stanie realizacji zadań w jednostkach służb statystyki publicznej, w tym w GUS,
 • współpraca w przygotowywaniu analizy ryzyka oraz dokumentacji z przeprowadzonej kontroli w celu zapewnienia sprawnej realizacji zadań jednostki/komórki,
 • współpraca w przygotowaniu propozycji analiz ze stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości z podaniem przyczyn, w zakresie ujednolicenia działań w jednostkach/komórkach w celu poprawy ich funkcjonowania.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.
  – Praca w terenie.
  – Zagrożenie korupcją.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość aktów prawnych i innych regulacji związanych z funkcjonowaniem rozpatrywaniem skarg i wniosków (kpa) kontroli w administracji rządowej, finansów publicznych, rachunkowości, zamówień publicznych, przepisów prawa pracy,
  • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego,
  • dyspozycyjność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • umiejętność obsługi komputera (Microsoft Office),
  • rzetelność i terminowość,
  • orientacja na cele,
  • organizacja własnej pracy,
  • adaptacyjność,
  • komunikacja pisemna, komunikacja interpersonalna,
  • rozwiązywanie problemów,
  • radzenie sobie z presją, radzenie sobie w trudnych sytuacjach interpersonalnych,
  • myślenie analityczne, myślenie systemowe.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne,
 • szkolenia w zakresie: przeprowadzania kontroli, systemu kontroli, doboru próby, zamówień publicznych, funkcjonowania statystyki publicznej, funkcjonowania administracji publicznej i służby cywilnej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność zdobywania wiedzy,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „zastrzeżone” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  27-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 37/GP/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 435 zł + dodatek stażowy.
  Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/.
  Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.