Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Statystyki Środowiska w Departamencie Badań Regionalnych i Środowiska

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Główny Urząd Statystyczny
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie i realizowanie badania odpadów oraz organizowanie i współuczestniczenie w opracowywaniu metodologii zbierania danych w zakresie chemikaliów w Polsce, a także analizowanie, ocenianie i udostępnianie wyników badań w celu dostarczenia odpowiedniej jakości danych odbiorcom krajowym oraz organizacjom międzynarodowym,
 • kompilowanie danych z zakresu odpadów z badań statystycznych z danymi administracyjnymi z zakresu opakowań, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytych opon, importu i eksportu odpadów oraz instalacji do zagospodarowania odpadów w celu upowszechniania danych zebranych zarówno w bad. stat., jak i pozyskanych ze źródeł administracyjnych,
 • współpraca z instytucjami krajowymi w celu zapewnienia dostosowania polskiej statystyki odpadów do norm międzynarodowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – Praca administracyjno-biurowa.
  – Krajowe wyjazdy służbowe.
  – Reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
  Wejście główne do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. Ponadto w budynku znajduje się tylko jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych usytuowana na poziomie parteru.
  – Praca przy komputerze.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska oraz regulacji dotyczących gospodarki odpadami,
  • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
  • rzetelność i terminowość,
  • orientacja na cele, organizacja własnej pracy,
  • komunikacja pisemna, komunikacja interpersonalna,
  • umiejętność współpracy,
  • inicjatywa, poszukiwanie informacji,
  • otwartość na zmiany,
  • myślenie analityczne, myślenie systemowe.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska lub ekonomii lub przyrodnicze,
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami,
 • znajomość zasad prowadzenia badań statystycznych i oceny wyników tych badań,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze związanym z ochroną środowiska, gospodarką odpadami, prowadzeniem badań i analiz z zakresu gospodarki odpadami.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na wymaganym poziomie lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie innych dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Główny Urząd Statystyczny
  Biuro Organizacji i Kadr
  pok. 234 lub 251
  Al. Niepodległości 208
  00-925 Warszawa
  (w godz. 8.15-16.15)

  koniecznie z dopiskiem: oferta nr 42/BR/2015

Inne informacje:

  Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2 248 zł + dodatek stażowy.
  Po upływie terminu składania dokumentów zostanie upowszechniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydaci spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/wolne-stanowiska-pracy/glowny-urzad-statystyczny/. Wymagane oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 608 30 42, 608 30 95, 608 33 29.