Izba Celna w Krakowie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw wsparcia merytorycznego i jakościowego
 • w Referacie Centralnych Systemów Wywozu

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Celna w Krakowie
  Al. Krasińskiego 11b
  31-111 Kraków

Miejsce wykonywania pracy:

 • Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • projektowanie, budowanie, wdrażanie i utrzymywanie systemów informatycznych we współpracy z wykonawcami zewnętrznymi, tj. przygotowanie wymagań w zakresie projektowania, wdrażanie i utrzymywanie systemów informatycznych Służby Celnej;
 • modelowanie procesów biznesowych zgodnie z przyjętymi założeniami funkcjonalnymi i dokumentacją wspólnotową, tj. analizowanie procesów biznesowych w celu wprowadzenia funkcjonalności w systemach informatycznych Służby Celnej;
 • analizowanie incydentów, problemów i wniosków zmian dotyczących nowych funkcjonalności oraz opracowywanie i wprowadzanie zmian w systemie, tj. analizowanie problemów pojawiających się w systemach informatycznych Służby Celnej oraz opracowywanie zmian dla systemów informatycznych;
 • merytoryczne administrowanie systemami unijnymi i ogólnopolskimi w ramach wsparcia struktur regionalnych oraz koordynowanie działań merytorycznych, tj. zarzadzanie systemami informatycznymi Służby Celnej w zakresie merytorycznym i technicznym zgodnie z określonymi procedurami;
 • przygotowywanie jakościowych kryteriów odbioru produktów wytwarzanych i dostarczanych przez wykonawców, warunków ich spełnienia oraz udział w testach, tj. opracowanie scenariuszy testowych i testowanie rozwiązań/nowych wersji systemów informatycznych Służby Celnej.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca w systemie 8 lub 12 godzinnym (może wystąpić praca w systemie zmianowym), praca biurowa wymagająca częstych wyjazdów na delegacje krajowe i zagraniczne oraz szkolenia, komunikatywność – konieczność telefonicznej obsługi użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych, praca pod presją czasu i czynników stresujących, dyspozycyjność

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • praca w biurowcu na 3 – 4 piętrze (w budynku znajduje się winda) w pomieszczeniu klimatyzowanym, praca przy komputerze z wykorzystaniem kserokopiarki i drukarki, praca przy sztucznym oświetleniu

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość struktury dokumentów XML,
  • znajomość modelowania procesów biznesowych, przy użyciu BPMN,
  • znajomość pracy w zespołach projektowych i utrzymaniowych, z zastosowaniem metodyki PRINCE2 i ITIL,
  • znajomość języka angielskiego – umiejętność komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie oraz czytania dokumentacji technicznej– poziom dobry
  • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,

wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętności organizacyjne,
 • dyspozycyjność,
 • ogólna wiedza o systemach informatycznych wykorzystywanych w Służbie Celnej,
 • ogólna wiedza z zakresu problematyki celnej,
 • doświadczenie zawodowe powyżej 1 roku – w administrowaniu merytorycznym i technicznym systemami informatycznymi lub w pracy w zespołach projektowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów lub oświadczenie kandydata (sporządzone własnoręcznie) potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  31-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Dokumenty należy składać na Dziennik Podawczy Izby Celnej w Krakowie, al. Krasińskiego 11b lub przesyłać pocztą na adres:

  Izba Celna w Krakowie
  al. Krasińskiego 11b
  31-111 Kraków

  Liczy się data stempla pocztowego lub data wpływu na Dziennik Podawczy IC

Inne informacje:

  – W liście motywacyjnym należy dopisać: „Ogłoszenie nr 6/2015” oraz wskazać sposób kontaktowania się podczas procesu rekrutacji (tj. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej).
  – Informacje dot. etapów rekrutacji będą ogłaszane na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Izby Celnej w Krakowie – Al. Krasińskiego 11b.
  – Dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Kadr i Szkolenia – tel. 012 629-01-22.
  – Złożone dokumenty nie będą odsyłane, dokumenty będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu naboru, z uwzględnieniem art. 33 ustawy o służbie cywilnej.
  – Podania niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  – Oferta dostępna jest m.in. na stronie internetowej www.krakow.ic.gov.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie IC w Krakowie – al. Krasińskiego 11b.
  – Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzone będzie w dwóch etapach, tj. testu wiedzy (sprawdzającego umiejętności niezbędne określone w niniejszym ogłoszeniu) i rozmowy rekrutacyjnej dla kandydatów pozytywnie zakwalifikowanych po teście.
  – Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego brutto 3698,96 zł.