Izba Skarbowa w Katowicach

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Samodzielnym Referacie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Izba Skarbowa
  ul. Damrota 25
  40-022 Katowice

Miejsce wykonywania pracy:

 • Sosnowiec
 • Pierwszy Śląski Urząd Skarbowy
  w Sosnowcu
  ul. Braci Mieroszewskich 97

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, łącznie z prowadzeniem instruktażu bhp dla nowo zatrudnionych pracowników i postępowań powypadkowych,
 • opracowywanie projektów dokumentacji (zarządzeń, instrukcji) związanych z ochroną ppoż. obiektów jednostki organizacyjnej, nadzorowanie terminów dotyczących ważności badań i przeglądów sprzętów przeciwpożarowych,
 • prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp i bezpieczeństwa ppoż.,
 • przygotowywanie dokumentacji powypadkowej, udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, kontrola realizacji tych wniosków (w zależności od zaistniałych zdarzeń),
 • sporządzanie sprawozdania z zakresu bhp dla pracodawcy i Ministerstwa Finansów,
 • wystawianie skierowań na badania profilaktyczne dla pracowników, dokonywanie oceny merytorycznej wniosków o refundację za zakup okularów korygujących,

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • -praca administracyjno-biurowa,
  -obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
  -użytkowanie sprzętu biurowego (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
  -praca w terenie.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • -urząd zajmuje trzypiętrowy budynek zlokalizowany w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 97.
  -w głównym miejscu pracy nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Zapewniają to podjazdy dla niepełnosprawnych, windy i drzwi o odpowiedniej szerokości.
  -w terenie (w obsługiwanych Urzędach Skarbowych) budynki nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową (brak wind na wyższe kondygnacje, przystosowany węzeł sanitarny tylko na parterze).
  -budynki i stanowisko pracy nie są dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • doświadczenie zawodowe co najmniej rok pracy w służbie bhp i prowadzeniu zagadnień z zakresu bhp i ppoż.
  • przeszkolenie dla służb bhp,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • dokładność, samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie świadectw pracy i dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  29-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Damrota 25
  40-022 Katowice

Inne informacje:

  Postępowanie rekrutacyjne będzie się składać z dwóch etapów: testu wiedzy oraz rozmowy z komisją.
  Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o jego terminie.
  Oferty niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
  Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone.
  Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2.269 zł.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-32) 207-61-08.