Izba Skarbowa w Warszawie

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Obsługi Kadr

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • o stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  ul. Felińskiego 2B
  01-513 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • Izba Skarbowa w Warszawie; Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie rekrutacji pracowników zgodnie z zasadami obowiązującymi w służbie cywilnej (ogłoszenie w BIP KPRM, gromadzenie i analiza dokumentacji naboru, monitorowanie przebiegu naboru, opracowanie wyników rekrutacji i analiz niezbędnych dla prawidłowego trybu zatrudniania pracowników),
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy pracowników Izby Skarbowej, przeprowadzanie stosownych analiz w celu oceny przebiegu procesu kadrowego,
 • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień lekarskich i innych nieobecności,
 • ustalanie uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych i innych świadczeń oraz przygotowywanie odpowiednich pism,
 • zakładanie i prowadzenie teczek akt osobowych,
 • przygotowywanie sprawozdań, dokonywanie analizy i sporządzanie wniosków z nich wynikających.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa; obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego. Praca samodzielna, wymagająca szczególnej koncentracji.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Stanowisko pracy spełnia warunki techniczne do zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w pracy w kadrach
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
  • wiedza z zakresu prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych,
  • zdolności interpersonalne,
  • komunikatywność,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyskrecja.

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi,
 • przeszkolenie z zakresu obowiązującego programu kadrowo-płacowego FoKus,
 • umiejętność korzystania z programów informatycznych i znajomość obsługi komputera,
 • 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy w administracji skarbowej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

Termin składania dokumentów:

  18-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa
  Felińskiego 2b
  01-513 Warszawa
  z dopiskiem na kopercie nr 169359

Inne informacje:

  Prosimy o zaznaczanie na przesyłanych dokumentach numeru ogłoszenia na jakie składana jest oferta.
  W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty decyduje data nadania oferty tj. data stempla pocztowego.
  Oferty nadane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
  Życiorys, list motywacyjny powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.
  Wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
  Z dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego w wymaganym zakresie.
  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Dodatkowe informacje: 22 56 18 130