Izba Skarbowa we Wrocławiu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw centralnej analizy ryzyka zewnętrznego
 • w Samodzielnym Oddziale ds. Analiz i Planowania Administracji Podatkowej (centrum kompetencyjne)

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 2

Adres urzędu

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24, 26
  53-333 Wrocław

Miejsce wykonywania pracy:

 • Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie analiz mających na celu zidentyfikowanie oraz ocenę wartości nowych obszarów ryzyka zewnętrznego, jak również analizy stanu zagrożenia oszustwami podatkowymi w obszarach zadań wykonywanych przez administrację podatkową
 • prowadzenie centralnego rejestru ryzyk poprzez dokonywanie opisów obszarów ryzyka zawierających w szczególności wskazanie zakresu, przyczyn oraz charakteru nieprawidłowości występujących w ramach obszarów, typu i segmentu podatników powiązanych z obszarem ryzyka oraz oszacowanie potencjalnych konsekwencji występowania ryzyka
 • opracowywanie projektu Krajowego Planu Działań, określającego wybór kierunków i rodzajów działań mających na celu redukcję ryzyk do poziomu akceptowalnego
 • zarządzanie strategicznymi i taktycznymi analizami ryzyka prowadzonymi w ramach AP, w szczególności poprzez prowadzenie Centralnego Rejestru Analiz oraz Centralnego Rejestru Skryptów
 • opracowywanie merytoryczne kryteriów analizy podmiotowej i przedmiotowej, które służyć będą do segmentacji przedsiębiorców z uwagi na ich wiarygodność, jak również selekcji podmiotów do działań weryfikacyjnych
 • analizowanie materiałów zgromadzonych w ramach działań komórki, w celu skorygowania kierunków i metod dalszych prac analitycznych
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych oraz prowadzenie działań edukacyjnych w celu wsparcia organów administracji podatkowej
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań w celu monitorowania procesów związanych z zarządzaniem ryzykiem zewnętrznym.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – krajowe wyjazdy służbowe
  – zagrożenie korupcją

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek biurowy: siedziba Izby Skarbowej przy ul. Powstańców Śl. 24, 26 we Wrocławiu,
  – przy budynku, na parkingu zewnętrznym, znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
  – wejście do budynku od strony ul. Powstańców Śl. przystosowane jest dla osób niepełnosprawnych,
  – dojazd na wszystkie piętra zapewniony jest dźwigiem osobowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,
  – na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
  – stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem ekranowym oraz inne urządzenia biurowe,
  – budynek konferencyjny (B) również przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego Doświadczenie w wykonywaniu analiz: •z wykorzystaniem metod analizy statystycznej, • z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych do prowadzenia analizy statystycznej (alternatywnie SAS, Statistica, PASW Statistics – SPSS, MS SQL Server Analysis Services)
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • samodyscyplina,
  • umiejętność samodzielnego organizowania pracy,
  • umiejętności analityczne oraz formułowania syntetycznych wniosków (w tym w zakresie analizy i sprawozdań),
  • znajomość przepisów prawa podatkowego,
  • komunikatywność,
  • bardzo dobra znajomość arkusza kalkulacyjnego wchodzącego w zakres pakietu biurowego,
  • umiejętność pracy pod presją czasu i w sytuacjach stresowych

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, matematyczne lub informatyczne,
 • znajomość oprogramowania specjalistycznego Oracle Discoverer,
 • znajomość funkcjonowania systemu POLTAX i jego podsystemów,
 • doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w komórce analiz i planowania, kontroli podatkowej lub w komórkach wymiarowych urzędów skarbowych; w izbie skarbowej; urzędzie kontroli skarbowej lub w organach Służby Celnej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymaganie niezbędne w zakresie doświadczenia zawodowego

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów, potwierdzających wymagania dodatkowe w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego

Termin składania dokumentów:

  30-04-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Izba Skarbowa we Wrocławiu
  ul. Powstańców Śl. 24, 26
  53-333 Wrocław
  lub osobiście: kancelaria piętro 0/pok. 08

Inne informacje:

  Oferty można wysyłać także w formie elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne, zostaną poinformowani (telefonicznie lub e-mailem) o terminie dalszego etapu naboru. Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego widniejącego na ofercie).
  Ważne – w celu spełnienia wymagań formalnych należy dostarczyć kopie wszystkich ww. wymaganych dokumentów z poz. „wymagane dokumenty i oświadczenia”, więc m.in. kopii dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe: powyżej 1 roku w wykonywaniu analiz: z wykorzystaniem metod analizy statystycznej, z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi informatycznych do prowadzenia analizy statystycznej (alternatywnie SAS, Statistica, PASW Statistics – SPSS, MS SQL Server Analysis Services) oraz oświadczenia.

  Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.

  Zachęcamy do zapoznania się z wewnętrzną procedurą naboru w Izbie Skarbowej we Wrocławiu, która jest dostępna na stronie internetowej Izby Skarbowej we Wrocławiu, w zakładce „ogłoszenia/oferty pracy” oraz BIP Izby Skarbowej we Wrocławiu w zakładce „oferty pracy”.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 71 365 27 42 (sprawy dotyczące zadań na stanowisku),
  71 365 27 05 (sprawy organizacyjne i formalne).