Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw redakcyjnego opracowywania projektów aktów normatywnych i prawnych oraz innych dokumentów rządowych
 • w Departamencie Rady Ministrów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i redagowanie: przyjętych przez rząd projektów ustaw, aktów prawnych i dokumentów rządowych, aktów prawnych Prezesa Rady Ministrów i Szefa KPRM, protokołów ustaleń posiedzeń Rady Ministrów oraz przygotowywanie ich ostatecznej wersji
 • przekazywanie projektów ustaw do Sejmu i aktów normatywnych do publikacji
 • rozpowszechnianie niepublikowanych aktów prawnych
 • prowadzenie ewidencji i teczek aktowych realizowanych spraw oraz archiwizacja spraw

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • • stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych na parterze budynku
  • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to zestaw komputerowy z oprogramowaniem
  • większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej
  • obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę
  • czas pracy zgodny z przepisami ustawy o służbie cywilnej
  • nietypowe godziny pracy, w tym dyżury

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. Siedziba Kancelarii znajduje się
  w Al. Ujazdowskich 1/3 i jest budynkiem wielokondygnacyjnym, wyposażonym w windy. Wejście główne posiada podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość głównych drzwi wejściowych do gmachu i drzwi wewnętrznych oraz ciągów komunikacyjnych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku zainstalowane są również 3 transportery przyschodowe. Windy wyposażone są w przyciski sterujące windą umożliwiające odczyt w piśmie Braille’a lub urządzenia informujące o pozycji windy, tj. sygnalizację dźwiękową. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie korzystać z wielu toalet ze względu na ich odpowiednią przestrzeń. Dodatkowo w budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów funkcjonują dwie oznaczone toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na wewnętrznym dziedzińcu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów znajduje się odpowiednio oznakowane miejsce parkingowe dla pracownika będącego osobą niepełnosprawną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe na kierunku administracja
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej na stanowisku związanym z redakcją aktów prawnych i innych dokumentów rządowych
  • znajomość hierarchii aktów prawnych, procedur podejmowania decyzji przez Radę Ministrów i zasad implementacji prawa wspólnotowego do polskiego porządku prawnego
  • umiejętności redakcyjne
  • biegła znajomość zasad poprawnej polszczyzny, składni, ortografii i interpunkcji
  • umiejętność dokonywania oceny budowy i kompletności aktów prawnych
  • dyspozycyjność

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe magisterskie o profilu prawnym
 • znajomość Zasad techniki prawodawczej
 • ukończone szkolenie z ujednolicania sposobu formatowania projektów aktów prawnych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie zawodowe (długość i rodzaj)

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań dodatkowych, tj. wykształcenia, ukończonego szkolenia

Termin składania dokumentów:

  05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
  Biuro Dyrektora Generalnego
  Al. Ujazdowskie 1/3
  00-583 Warszawa
  z dopiskiem: BDG-7122-27(3)/22/15, pok. 234.

  Dokumenty można składać osobiście – Dziennik Podawczy, Al. Szucha 14,Warszawa (pn.-pt.,8.15-16.15).

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do KPRM).
  Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KPRM, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/download/75/6931/oswiadczenia1.doc
  Uwaga! Weryfikacja spełniania przez kandydatów/kandydatki wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
  Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KPRM, w zakładce „Praca w KPRM” pod adresem http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-kancelarii-prezesa/praca-w-kprm/1915,Praca-w-KPRM.html.
  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
  Osoby zakwalifikowane do dalszych etapów naboru zostaną powiadomione telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (22) 694-69-64