Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

 • Komendant Główny PSP
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Gabinecie Komendanta Głównego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie sekretariatu Komendanta Głównego PSP i jego zastępców;
 • przyjmowanie i rejestrowanie poczty za pomocą elektronicznego systemu obiegu dokumentów;
 • prowadzenie kalendarza spraw terminowych i pilnowanie terminowości ich załatwienia;
 • prowadzenie i nadzorowanie terminarza spotkań i przyjęć interesariuszy;
 • prowadzenie kalendarza spotkań w ramach skarg i wniosków.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca administracyjno-biurowa w siedzibie KG PSP. Praca na czas określony wynikający z zastępstwa za osobę przebywająca od stycznia 2015 r. na urlopie macierzyńskim.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • Budynek KG PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie, na terenie kompleksu koszarowego, pierwsza kondygnacja bez windy, sekretariat, indywidualne stanowisko pracy wyposażone w sprzęt komputerowy, faks, skaner i telefony. Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy biurowej na podobnym stanowisku związanym z obsługą sekretariatu lub recepcji.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • dobra znajomość języka polskiego;
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
  • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
  • komunikatywność;
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  • wysoka kultura osobista;

wymagania dodatkowe

 • Kurs sekretarek (asystentek).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonywanej na podstawie umowy cywilno prawnej wraz z okresami pracy i zakresem czynności, zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego).

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  14-05-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Przesłać na adres:
  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
  Biuro Kadr i Organizacji
  ul. Podchorążych 38
  00-463 Warszawa
  Składać osobiście: w siedzibie urzędy przy ul. Podchorążych 38 – w Kancelaria Ogólna KG PSP w godz. pracy 8.15-16.00

Inne informacje:

  W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Na kopercie i w liście motywacyjnym proszę dopisać GK- specjalista (zastępstwo).
  Wszystkie oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Proces naboru składa się z trzech etapów:
  •etap I – analiza złożonych dokumentów pod względem spełnienia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze,
  •Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do II etapu naboru. W przypadku małej liczby kandydatów (mniej niż 10) przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej ma prawo odstąpienia od testu wiedzy i zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną wszystkich kandydatów.
  •etap II- test wiedzy,
  •etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

  Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną powiadomieni o terminie testu wiedzy pocztą elektroniczną. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą informowane. Dokumenty kandydatów ujętych w protokole naboru przechowuje się przez okres 3 miesięcy od zakończenia procedury naboru, zaś dokumentu pozostałych kandydatów przez okres 14 dni. Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie ww. wskazanych terminów, dokumenty są komisyjnie niszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony 22 523 31 10 (Gabinet Komendanta Głównego).