Komenda Główna Policji w Warszawie

 • Komendant Główny Policji
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Administrowania Danymi SIS i VIS Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Główna Policji
  ul. Puławska 148/150
  02-624 Warszawa

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa
 • ul. Taborowa 33B,
  02-699 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizowanie danych gromadzonych w SIS pod kątem realizacji zadań związanych z przedłużaniem ważności terminów wpisów, usuwaniem i modyfikacją rekordów z listy wpisów oczekujących oraz usuwaniem rekordów ze statusem „duplikat potwierdzony przez SIRENE”,
 • analizowanie raportów dotyczących jakości danych SIS i współpraca z przedstawicielami organów uprawnionych oraz komórek organizacyjnych KGP,
 • nadawanie, zmienianie lub cofanie uprawnień dla użytkowników indywidualnych do dostępu do KSI,
 • współuczestniczenie w opracowywaniu sprawozdań oraz informacji statystycznych i analitycznych dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora BSK i jego Zastępców,
 • dokonywanie wpisów, modyfikacji i usunięć danych SIS w imieniu organów uprawnionych, w przypadku braku bezpośredniego dostępu do KSI, spowodowanego przyczynami niezależnymi od danego organu,
 • realizowanie zadań w zakresie wymiany informacji z krajowymi organami wizowymi o rozbieżnościach w danych przekazywanych przez jednostki organizacyjne Policji lub komórki organizacyjne KGP,
 • weryfikowanie odpowiedzi na zapytania zlecone przez organy samorządowe właściwe w sprawach rejestracji pojazdów.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - zagrożenie korupcją (dostęp do informacji prawnie chronionych).

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - naturalne oświetlenie,
  - wymuszona pozycja ciała,
  - praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
  - w budynku brak windy i podjazdów wewnątrz budynku.

  Inne
  Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 1,460 kwoty bazowej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • powyżej 1,5 roku doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
  • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
  • umiejętność obsługi komputera,
  • znajomość pakietu biurowego,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność,
  • umiejętność organizacji pracy własnej,
  • samodzielność,
  • umiejętności analityczne i redakcyjne.

wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów dotyczących wymiany informacji w ramach Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe.

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  08-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Główna Policji
  Gabinet Komendanta Głównego Policji
  Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
  ul. Puławska 148/150
  02-514 UP Warszawa 12
  z dopiskiem w liście motywacyjnym „specjalista/BSK-WADSISiVIS/BKGP 11/15”

Inne informacje:

  Techniki i metody selekcji:
  - weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
  - analiza ofert spełniających wymogi formalne,
  - test wiedzy ogólnej, obejmujący m.in zadania praktyczne z obsługi komputera, w tym pakietu biurowego MS Office,
  - rozmowa kwalifikacyjna.

  Umowa w zastępstwie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
  Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
  Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.
  Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego. Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/