Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

 • Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • do spraw księgowych
 • w Wydziale Finansów

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
  ul. Grodzka 1/5
  70-560 Szczecin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Szczecin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rejestrowanie dokumentów finansowo-księgowych według klasyfikacji paragrafowej wydatków oraz w ujęciu budżetu zadaniowego
 • dekretowanie i wprowadzanie dowodów księgowych dotyczących dochodów i wydatków do komputerowego systemu księgowego
 • rozliczanie zobowiązań i należności oraz przestrzeganie terminów płatności
 • analiza budżetu w celu kontroli zgodności wydatków z założeniami Komendy
 • ewidencja i wystawianie not księgowych
 • prowadzenie rachunkowości środków pozabudżetowych w zakresie kont depozytowych i sum na zlecenie

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • – praca biurowa w siedzibie Komendy,
  – praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • – budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
  – budynek nie posiada windy.

  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości budżetowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o finansach publicznych i rachunkowości oraz przepisów wykonawczych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
  • znajomość obsługi programów finansowo-księgowych
  • wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne

wymagania dodatkowe

 • znajomość programów Word, Exel
 • zdolność analitycznego myślenia
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • sumienność, dokładność, rzetelność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
 • kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń przydatnych na ww. stanowisku

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

  12-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  Grodzka 1/5
  70-560 Szczecin

Inne informacje:

  Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
  Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej na stanowisku specjalisty”.
  Oferty otrzymane po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
  Oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie.
  Techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej deklarowanej w dokumentach aplikacyjnych (test), rozmowa kwalifikacyjna.
  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o terminie i miejscu kolejnego etapu naboru umieszczona zostanie umieszczona w dniu 19 czerwca b.r. na stronie internetowej KM PSP w Szczecinie www.straz.szczecin.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy.
  Oferty odrzucone w razie ich nieodebrania w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 434-84-80.